شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
توليدات فرهنگی و انتشارات

رواج و اطلاع رساني نتايج گزارش ها و تحقيقات علمي و انتقال تجربيات کارشناسان سازمان استان تهران به مخاطبان در قالب کتابچه ، بروشور و...، شکل گيري واحدي به نام چاپ وانتشارات را ضروري مي نمايد.