پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
کتابخانه و مرکز اسناد

دانشجويان گرامي جهت استفاده از منابع، اسناد و مدارك مربوط به آثار تاريخي با همراه داشتن معرفينامه دانشگاه به مركز اسناد واقع در خانه امام جمعه مراجعه نماييد. جهت عكسبرداري و برداشت ميتوانيد از بناهاي ذكر شده در ذيل بازديد كنيد.

مدارك مورد نياز براي صدور معرفينامه : اصل و كپي معرفينامه دانشگاه

خانه نصيرالدوله : (قاجاريه) - خيابان اميركبير - كوچه جاويدي - كوچه مدرس

خانه وثوق (قوام الدوله) : (اواسط قاجار) - خيابان اميركبير - كوچه عليرضا جاويدي - 17 (دولتي)

خانه نظاميه : (قاجاريه) - ميدان بهارستان - كوچه نظاميه (دولتي)

خانه امام جمعه : (قاجاريه) - خيابان ناصر خسرو - كوچه امام جمعه - شماره 37 (دولتي)

موزه آبگينه (خانه قوام السلطنه) : (قاجاريه) - خيابان 30 تير - جنب كوچه نوبهار

موزه فرش : (معاصر) - خيابان كارگر - تقاطع فاطمي

موزه رضا عباسي : (معاصر) - خيابان شريعتي - پل سيد خندان

تذكر مهم : لازم است در معرفينامه دانشگاه اطلاعاتي چون نام بنا يا بناها و نوع درخواست مورد نظر (عكاسي، فيلم برداري، برداشت (رولوه)، كارآموزي مرمت در كارگاههاي فعال، تحقيق و پژوهش و استفاده از مركز اسناد) قيد شود. لذا به معرفينامههاي فاقد هر يك از موارد مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.