سه شنبه ، 01 مهر 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
فرمهای مربوط به دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگری

 

مدير عامل

فرم نامه تعهد مدير عامل/مدير فنی                           دانلود

فرم تعهدنامه مديران عامل                                      دانلود

فرم تغيير مديرعامل                                               دانلود

 

مدير فنی

شرايط و مدارک لازم                                               دانلود 

فرم نامه تعهد مدير عامل/مدير فنی                           دانلود

فرم قرارداد همکاری                                               دانلود

فرم گواهينامه پايان دوره مديريت فنی                         دانلود

فرم وظايف و تکاليف مدير فنی                                  دانلود 

 

پروانه بهره برداری

فرم تعهد پروانه                                                     دانلود

فرم تمديد و صدور مجوز                                            دانلود

 

درخواست بازديد از مکان

فرم درخواست بازديد از مکان                                     دانلود

 

گواهی سابقه کار

فرم گواهی اشتغال به کار                                        دانلود 

 

تبديل وضعيت

شرايط و مراحل لازم جهت تغيير وضعيت                         دانلود

فرم تغيير وضعيت از حقيقی به حقوقی                          دانلود

 

کارت راهنما

شرايط و مدارک لازم جهت دريافت کارت راهنما                 دانلود

فرم تقاضای صدور کارت راهنمای گردشگری                    دانلود

 

 گزارش عملکرد

فرم گزارش عملکرد سه ماهه                                     دانلود

 

مجوز اجرای تور

مدارک مورد نياز جهت اجرای تور                                   دانلود

فرم درخواست صدور مجوز تورهای خارج از کشور               دانلود

  

اطلاعات تورهای داخلی(يک روزه)

فرم اطلاعات تورهای داخلی                                         دانلود

 

قرارداد گشتهای داخلی و خارجی

قرارداد گشت کشور امارات                                         دانلود

قرارداد گشت های خارج از کشور                                  دانلود

قرارداد گشت های داخلی                                          دانلود

 

شکوائيه

فرم شکوائيه (تأسيسات گردشگری)                              دانلود