پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
فرمها و مدارک مورد نياز جهت اشتغال به کار در تأسيسات گردشگری

 

فرم مدارک موردنياز جهت صدور کارت مديريت تأسيسات گردشگری                           دانلود

 شرايط و ضوابط تأسيس اقامتگاه جوانان دانشجويي - کارمندی موقت                        دانلود   

 فرم معرفی مدير                                                                                       دانلود

 فرم تعهد نامه حضور تمام وقت مدير تأسيسات گردشگری                                     دانلود 

 فرم تعهد نامه گزارش انجام تغييرات در تأسيسات گردشگری                                  دانلود

 فرم شکوائيه (تأسيسات گردشگری)                                                               دانلود