پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
مجموعه قوانين تأسيسات گردشگری

 

استاندارد کيفيت خدمات گردشگری

 

آيين نامه، ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسيسات                                           دانلود

              گردشگری و نظارت بر فعاليت آنها

شرح ارائه خدمات، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهيزاتی و                                          دانلود

                             درجه بندی هتل

شرح ارائه خدمات، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهيزاتی و                                          دانلود

        درجه بندی متل های کشور (اقامتگاه بين راهی)

شرح ارائه خدمات، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهيزاتی و                                          دانلود

                   درجه بندی مهمانپذيرهای کشور

شيوه نامه درجه بندی تإسيسات گردشگری مهمانخانه (هتل)                                                دانلود

 

استاندارد سفره خانه های سنتی-ويژگيهای ظاهری و خدمات                                                 دانلود

 

قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/7/7 با اصلاحات                                    دانلود