شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ضوابط درجه بندی هتلها

 

فرم درجه‌بندي مهمانخانه‌هاي كشور

رديف

شرح مشخصات

درجه ( ستاره )

ملاحظات

يك

دو

سه

چهار

پنج

1

رعايت اين ضوابط از تاريخ ابلاغ براي طراحي و احداث كليه مهمانخانه‌ها‌(هتلها) در سراسر كشور لازم‌الاجرا ميباشد.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

2

رعايت اين ضوابط باستثناي ماده 3 براي ساختمانهاي موجوديكه بعد از تاريخ ابلاغ اين ضوابط با تبديل آنها به مهمانخانه‌(هتل) نهايتاً تا سه ستاره موافقت خواهد شد لازم‌الاجرا مي‌باشد.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

3

حداقل تعداد اطاق براي مهمانخانه‌هاي احداثي برابر است با:

 

10

 

 

 

20

 

30

 

50

 

100

در موارد استثنايي و وجود موقعيت و شرايط خاصي كه مراتب توسط كارشناس فني بصورت گزارش مستدلي ارائه و مورد قبول كميته فني جهانگردي واقع شود ميتوان اعداد ذكر شده را تا حد قابل قبول تقليل‌داد.

4

حداقل تعداد اطاق(مسافر)براي مهمانخانه‌هاي تبديلي برابر است با:

 

10

 

15

 

20

 

 

در موارد استثنائي و وجود موقعيت وشرايط خاص كه مراتب توسط كارشناس فني بصورت گزارش مستدلي ارائه و مورد قبول كميته فني جهانگردي واقع شود ميتوان اعداد ذكر شده را تا حد قابل قبول تقليل‌داد.

5

طرح ساختمانهاي احداثي و ساختمانهاي تبديلي در مناطق حفاظت شده از نظر معماري و شهرسازي بايد به تأييد سازمان ميراث فرهنگي كشور نيز برسد.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

اسامي اين مناطق از طرف سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام خواهد‌شد.

6

نقشه‌هاي معماري‌،محاسباتي و تأسيساتي كه توسط متقاضي ارائه مي‌شود بايد به ترتيب توسط مهندسان آرشيتكت،محاسب و تأسيساتي كه داراي پروانه اشتغال بكار از وزارت مسكن و شهرسازي هستند تهيه و با درج تاريخ‌،امضاء شوند (ارائه فتوكپي پروانه اشتغال بكار الزامي است‌).

تبصره‌: طرح مهمانخانه‌هاي 4و5 ستاره بايد توسط مهندسان مشاور درجه‌بندي شده سازمان برنامه و بودجه تهيه شود.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 
 
7

نقشه‌هائيكه توسط متقاضي جهت تأييد و صدور مجوز بايد ارائه شوند عبارتند از:

الف: يك برگ نقشه               (تهيه شده در سازمان نقشه‌برداري كل كشور) كه محل زمين يا ساختمان بر روي آن مشخص شده و به تأييد شهرداري محل يا دفتر فني استان و يا اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوط رسيده باشد.

ب: كروكي موقعيت زمين و يا ساختمان تبديلي كه خيابانها،ساختمانها،تأسيسات و مناظر اطراف آن تا شعاع حداقل 200 متري بايد مشخص شده و به تأييد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوطه نيز رسيده باشد.

ج: نقشه‌هاي معماري شامل نقشه‌هاي: مجموعه و محوطه‌سازي، كليه طبقات، مقاطع طولي و عرضي، نماها (بايد مناسب مهمانخانه طراحي شده و با مقياس بزرگتري نشان داده شود)،پاركينگ(مانوراتومبيلها مشخص شده باشد)، نقشه‌هاي جزئيات از قسمتهاي مخصوصي كه طرح داده شده، نقشه معماري داخلي(نحوه قرارگيري مبلمان و تجهيزات) اطاقها و نقشه جزئيات سرويسهاي بهداشتي اطاقها (با مقياس بزرگتر)، ضمناً طرح حتي‌المقدور بايد با رعايت شرايط اقليمي و معماري محلي تهيه شود.

تبصره: در مهمانخانه‌هاي سه، چهار و پنج ستاره نقشه معماري داخلي نشيمن (لابي)، سالنها و قسمتهاي مورد لزوم نيز ضروري است.

د: نقشه‌هاي محاسباتي شامل كليه نقشه‌هاي لازم

ه: نقشه‌هاي تأسيساتي شامل كليه نقشه‌هاي الكتريكي و مكانيكي

تبصره 1 : براي هتلهاي3و4و5 ستاره و در موارد لزوم براي هتلهاي 1 و 2 ستاره سيستم دفع فاضلاب و زباله بايد مشخص و به تأييد سازمان حفاظت از محيط زيست و يا اداره بهداشت محيط منطقه برسد.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

7

تبصره2 : نقشه‌هاي محاسباتي و تأسيساتي بايد توسط متقاضي پس از تأييد نقشه‌هاي معماري ارائه شود.

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

8

 

 

مناسب بودن زمين پيشنهادي و يا محل ساختمان تبديلي بايد پس از بازديد و تأييد كارشناس معماري و يا ساختماني به تأييد كميته فني جهانگردي نيز برسد.

تبصره: زمين يا ساختمان بايد دسترسي مستقيم به خيابان با حداقل عرض مندرج در ستونهاي مقابل داشته و بايد از مكانهائي از قبيل تعمير‌گاههاي بزرگ،پمپ بنزين،مراكز نظامي،بيمارستانها و كه از نظر بهره‌برداري همساز و متناسب با مهمانخانه‌ها نيستند بدور باشد.

 

 

*

 

 

 

 

8

 

 

 

*

 

 

 

 

10

 

 

 

*

 

 

 

 

12

 

 

 

*

 

 

 

 

14

 

 

 

*

 

 

 

 

15

 

 

9

حداقل مساحت زمين لازم جهت مهمانخانه بر حسب درجه به مترمربع برابر است با:

 

400

 

600

 

1000

 

2000

 

2500

در موارد استثنائي، نياز مبرم و موقعيت خاص كه مراتب توسط كارشناس فني بصورت گزارش مستدلي ارائه و مورد موافقت كميته فني جهانگردي واقع شود ميتوان مساحت زمين را تا حد قابل قبول تقليل داد.

10

حداكثر نسبت زيربناي هر طبقه (به استثناي زيرزمين و پاركينگ)به مساحت زمين برابر است با:

 

تبصره:نسبتهاي ذكر شده زماني قابل اعمال است كه مغاير ضوابط شهرداري محل يا دستگاه ذيربط محلي نباشد.

 

80%

 

*

 

75%

 

*

 

70%

 

*

 

65%

 

*

 

60%

 

*

در موارد استثنائي،نياز مبرم و موقعيت خاص كه دلائل بصورت گزارش مستدلي ارائه و مورد موافقت كميته فني جهانگردي واقع شود ميتوان نسبتهاي ذكر شده را تا حد قابل قبول افزايش داد.

11

نصف مساحت محوطه (فضاي باز)بايد به فضاي سبز اختصاص داده شود.

*

*

*

*

*

 

12

پاركينگ: در صورتيكه شهر يا محل تأسيس داراي طرح جامع و تفصيلي باشد تعداد پاركينگ جهت اتومبيل سواري بايد برابر تعداد‌معين شده درطرح جامع‌ياتفصيلي باشددرغيراين صورت بازاء تعداد اطاق مهمان ذكر شده در ستونهاي مقابل يك واحد پارك در نظر گرفته شود:

تبصره 1 :در هر صورت تعداد پاركينگ پيش‌بيني شده نبايد از اعداد مندرج در ستونهاي مقابل كمتر باشد:

مشخصات پاركينگ:

الف: از هر خيابان يا كوچه فقط يك راه ورودي براي پاركينگ مجاز خواهد بود مگر آنكه طول زمين بيش از 20 متر باشد كه در اين صورت مي‌توان از دو در ورودي براي پاركينگ استفاده نمود.

ب: حداقل ارتفاع ورودي پاركينگ 2 متر مي‌باشد.

ج: زير زمين بمنظور استفاده پاركينگ بايد داراي دسترسي مستقيم به طبقات باشد(پله و آسانسور).

د: حداقل عرض رامپ جهت دسترسي به پاركينگ براي حداكثر 20 واحد 3.5 متر واز 20 واحد به بالا حداقل5 متر است.ضمناً ميتوان دوراه ورودي وخروجي هر يك به عرض 3.5 متر پيش‌بيني نمود(با در نظر گرفتن بند الف).

و: فضاي لازم براي هر پارك 5 ×3 متر مي‌باشد و چنانچه پارك دو اتومبيل در كنار يكديگر پيش‌بيني شودفضائي معادل 5×5 مترمربع(محور به محور ستون) مورد نياز بوده ضمناً عرض مسير مانور اتومبيل بايد 5 متر (محور به محور) پيش‌بيني گردد(اتومبيلها نبايد هنگام ورود و خروج مزاحم يكديگر باشند).

ز: در مواقعيكه پاركينگ در فضاي باز پيش‌بيني ميشود سطح لازم براي هراتومبيل 15 مترمربع يعني 5×3 متر بايددر نظر گرفته شود.

تبصره 2 : چنانچه هتل داراي سالنهاي متعدد از قبيل جشنها،كنفرانس،برگزاري مراسم،سمينارهاو يارستوران وتريا درارتباط با خارج مهمانخانه باشد علاوه بر تعداد پاركينگ ذكر شده بايد متناسب با ظرفيت سالنها واحد پاركينگ اضافه شود و يا اينكه پاركينگ يا پاركينگ‌هاي اختصاصي ديگري درمحل يامحلهاي مناسب ومجاور مهمانخانه به تعداد لازم پيش‌بيني شود.

 

 

 

6

 

 

 

4

 

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

5

 

 

 

8

 

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

5

 

 

 

12

 

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

5

 

 

 

20

 

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

5

 

 

 

30

 

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

13

ورودي مهمانخانه

در ورودي مهمانخانه بايد عريض و كاملاً مشخص باشد و به خيابان باز شود.در صورت وجود شرايط خاص‌اقليمي‌بايد‌از  دو در مقابل يكديگر(بافاصله مناسب)استفاده گردد.ضمناً مقابل در ورودي مهمانخانه حتي‌المقدور بايد محلي جهت توقف و انتظار وسائط نقليه بمنظور پياده ياسواركردن مهمانان مهمانخانه در نظرگرفته شود بطوريكه وسائط نقليه بوسيله آن بتوانند خود را از كوچه يا خيابان كنار كشيده ودر داخل‌محوطه‌مهمانخانه ومقابل درورودي،مهمانان راپياده ياسوار نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

14

سرسراي‌ورودي‌شامل: پيش‌خوان پذيرش مجهز به سيستم‌رايانه،صندوق‌امانات،قسمت نشين واستراحت(لابي)باسرويسهاي بهداشتي مجزاي زنانه و مردانه(در محل مناسب).مساحت سالن نشيمن(لابي) مهمانخانه يك ستاره‌به نسبت هر اطاق حداقل 0.9 مترمربع ودو ستاره حداقل 1.1مترمربع مشروط برآنكه حداقل به ترتيب از 15 و 20 مترمربع كمتر نباشند.

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

15

سرسراي‌ورودي‌شامل: پيش‌خوان(پذيرش و اطلاعات مجهز به سيستم رايانه)،محل انتظار،سالن نشيمن(لابي) با امكان پذيرائي(نوشيدنيهاي سردوگرم)باپيش‌بيني محلي براي تماشاي‌تلويزيون، اداري‌و حسابداري،تلفن‌خانه صندوق‌امانات،اطاقك نگهداري موقت چمدانهاي مهمانان وسرويسهاي بهداشتي مجزاي زنانه ومردانه(در محل مناسب). حداقل مساحت سالن نشيمن(لابي) براي مهمانخانه سه ستاره به نسبت هر اطاق 1.3 مترمربع مي‌باشد مشروط برآنكه مساحت نشيمن(لابي)از 60 مترمربع كمتر نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

16

سر‌سراي‌ورودي‌شامل:پيش‌خوان‌‌‌(اطلاعات، پذيرش‌مجهز‌به‌ سيستم ‌رايانه،ذخيره اطاق،صندوق‌دار)،صندوق‌امانات،اطاقك نگهداري موقت چمدانهاي‌مهمانان،محل انتظار،سالن نشيمن(لابي)با امكان پذيرائي(نوشيدنيهاي سردوگرم)باپيش‌بيني محلي براي تماشاي تلويزيون و سرويسهاي مجزاي زنانه ومردانه درمحل مناسب.

حداقل مساحت سالن نشيمن(لابي) به نسبت هر اطاق براي هتل چهارستاره1.75 مترمربع وبراي پنج ستاره 2 مترمربع مي‌باشد مشروط برآنكه مساحت سالن نشيمن(لابي) براي مهمانخانه چهارستاره از 150 مترمربع و براي مهمانخانه پنج ستاره از 200 مترمربع كمترنباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

17

اموراداري شامل اطاق مدير،معاون،حسابداري،كارگزيني و غيره در همكف ياحداكثر با يك طبقه اختلاف سطح از همكف و يا در محل مناسب بايد پيش‌بيني شود.

 

 

 

 

*

 

*

 

18

تلفن عمومي باكابين مخصوص در محل‌مناسب سر‌سراي ورودي حداقل به تعداد:

 

1

 

1

 

2

 

3

 

3

 

19

تلفن مخصوص تماسهاي راه دور‌حداقل‌يك‌كابين‌درمحل مناسب سر‌سراي ورودي.

 

 

*

*

*

 

20

سالن رستوران بايد متناسب با وضع مهمانخانه در نظر گرفته شودو بازاء هراطاق حداقل سطح لازم به مترمربع برابر است با :

تبصره 1 :وجود رستوران در مهمانخانه‌هاي يك و دو ستاره اجباري نيست و در صورت وجود،بازاء هر اطاق حداقل سطح لازم به مترمربع برابر است با:

تبصره 2:در هر صورت مساحت سالن رستوران نبايد در مهمانخانه يك ستاره‌از 40مترمربع و در دو ستاره از 50مترمربع كمتر باشد.

تبصره 3:وجود صبحانه‌خوري در مهمانخانه‌هاي يك و دو ستاره‌متناسب با ظرفيت آنها اجباري است.

تبصره 4:رستوران مهمانخانه بخصوص رستورانيكه درآن علاوه برمهمان مقيم هتل،از افراد غيرنيز پذيرائي ميشود گذشته از اينكه مساحت آن بايد متناسب و بزرگتر در نظر گرفته شود لازم است ضمن‌ارتباط مستقيم با‌ داخل مهمانخانه داراي درورودي مستقل به خيابان بوده و يااينكه راه ارتباطي آن(مخصوصاً در مورد رستورانهائيكه در طبقات بالا ويا زيرزمين قراردارند)طوري درنظرگرفته شودكه مزاحم فضاهاي داخل مهمانخانه بخصوص سالن نشيمن(لابي)نشده و محل آسايش مسافرين نشود.

 

 

 

 

1

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

1.2

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

*

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

رستورانيكه پنجره به فضاي آزاد داشته باشد مناسبتر است.

21

ساير رستورانها شامل رستورانهاي سنتي‌و رستورانهاي اختصاصي.

 

 

 

 

*

 

22

حداقل‌نسبت مساحت آشپزخانه به‌مساحت رستوران برابراست با:

40%

45%

50%

55%

60%

 

23

آشپزخانه بايد مجهز و شامل قسمتهاي آماده‌سازي،تهيه غذاهاي سردوگرم‌ و شستشوي ظروف مطابق با مقررات و آئين‌نامه‌هاي‌بهداشتي‌بوده وداراي پنجره با سطحي مناسب‌به فضاي آزاد‌باشد.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

24

آبدارخانه متناسب با ظرفيت سالن رستوران.

 

 

*

*

*

 

25

فضاي لازم(فيلتر)بين رستوران و آشپزخانه متناسب با سطح آشپزخانه جهت جلوگيري از پخش بو،سروصداوديد با پيش‌بيني تهويه هوا.

 

 

*

*

*

 

26

سرويسهاي بهداشتي مجزاي‌زنانه ومردانه به‌تعداد مناسب جهت مهمانان با پيش‌ورودي (فيلتر) درمجاورت سالن رستوران. تبصره:پيش‌ورودي(فيلتر)جهت سرويسهاي بهداشتي‌ مهمانخانه‌هاي1و2ستاره درصورت عدم امكان الزامي نميباشد.

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

27

سالن چاپخانه(كافي شاپ)وآبدارخانه مخصوص آن متناسب با موقعيت وظرفيت آشپزخانه.اين سالن بايد در مجاورت فضاهاي عمومي ازقبيل سالن نشيمن(لابي)مشرف به خيابان ويا به مناظر زيباي اطراف پيش‌بيني شود.

 

 

 

 

*

 

*

 

28

كافه تريا در مجاورت سالن نشيمن

 

 

*

*

*

 

29

مغازه‌هاي مختلفي از قبيل گلفروشي،عطريات، جواهرات، غرفه‌صنايع‌دستي، عتيقه‌فروشي، نمايشگاه وساير مغازه‌هاي مناسب مهمانخانه را ميتوان درنظر گرفت مشروط برآنكه ورودي به خيابان يامعابر نداشته باشند.

تبصره1:پيش‌بيني مغازه‌هاي مذكور و يا تعدادي از آنها درمهمانخانه‌هاي 4و5 ستاره الزامي است.

تبصره2:پيش‌بيني مراكز ومجموعه‌هاي تجاري‌ در مجاورت مهمانخانه بلامانع است مشروط برآنكه ارتباط مستقيم به‌مهمانخانه نداشته وداراي ورودي مستقل از معبر ياخيابان باشد.

تبصره3:احداث مهمانخانه برروي پاساژ مجاز نمي‌باشد مگر‌آنكه موقعيت زمين بنحوي باشد كه بتوان براي پاساژورودي مستقلي به فاصله مناسب ازورودي مهمانخانه‌درنظرگرفت دراينصورت سرسراي ورودي و سالن نشيمن(لابي)بايد درطبقه همكف و اطاقهاي مهمانان حداكثر درطبقه دوم پيش‌بيني شود.ضمناًسقف پاساژ نبايد به حياط خلوت اطاقهاي مهمانان ارتباط داشته باشد.

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

آرايشگاه مردانه و زنانه مجزا.

 

 

 

*

*

 

31

واكسي

 

 

 

*

*

 

32

غرفه فروش كتب،مجلات،روزنامه،فيلم واسلايد.

 

 

 

*

*

 

33

دفتر خدمات تاكسي براي مهمانان مهمانخانه.

 

 

 

*

*

 

34

باجه ذخيره بليط مسافرت و خدمات فرهنگي.

 

 

 

 

*

 

35

باجه اموربانكي وارزي.

 

 

 

*

*

 

36

باجه دورنويس،تلكس،پست و تلگراف.

 

 

 

*

*

 

37

غرفه عرضه شيريني،شكلات و امثال آن.

 

 

 

*

*

 

38

محل برگزاري نمايشگاههاي هنري.

 

 

 

 

*

 

39

حداقل مساحت اطاق يكنفره باتخت خواب بابعاد2×1متروبدون‌احتساب فضاي حمام وراهرو ورودي به مترمربع برابراست با:

تبصره:حداقل 15%ازتعداد كل اطاقهاي مهمانان‌بايد يك نفره باشد.

 

9

 

*

 

10

 

*

 

12

 

*

 

13

 

*

 

14

 

*

در‌موارد خاص اين درصد‌با‌موافقت كميته فني جهانگردي قابل تغييراست.

40

حداقل مساحت اطاق دو نفره يك تخته باتخت خواب بابعاد2×1.5مترو بدون احتساب فضاي حمام و راهرو و ورودي به مترمربع برابر است با:

تبصره:حداقل 30%ازتعداد كل اطاقهاي مهمانان بايد دو نفره يك تخته باشد.

 

 

11

 

*

 

 

12

 

*

 

 

14

 

*

 

 

16

 

*

 

 

17

 

*

درموارد خاص اين درصد باموافقت كميته فني جهانگردي قابل تغيير است.

41

حداقل مساحت اطاق دو نفره دوتخته بابعاد هر تخت 2×1متروبدون احتساب فضاي حمام وراهرو ورودي به مترمربع برابر است با:

 

12

 

14

 

15

 

17

 

18

 

42

كليه اطاقها بايدداراي نورطبيعي باشندو ارتفاع كف پنجره نبايد از 1متر بيشتر باشد و سطح پنجره‌ها نيز بايد متناسب با اقليم‌منطقه در نظرگرفته شود.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

43

اطاقها بايد داراي گنجه توكار با حداقل عمق 60سانتيمتر و ارتفاع 2متر در محل مناسب باشند و طول آنها حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل باشد:

 

1

 

1.2

 

1.4

 

1.6

 

1.6

 

44

پيش‌بيني محلي براي بالش و پتوي اضافي درداخل گنجه و يا درمكان مناسب اطاق(جاسازي) ومحلي مناسب براي زير چمداني.

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

45

سرويس بهداشتي دركليه اطاقها شامل دستشوئي،توالت و زيردوشي مجهز به دوش ديواري‌به مساحت حداقل 3مترمربع.

تبصره1:درموارد خاص با موافقت كميته فني جهانگردي ميتوان براي درصدي ازاطاقهافقط دستشوئي مجهز به شيرمخلوط(آب سردوگرم)درمحل مناسب اطاق پيش‌بيني نمود.

تبصره2:درمناطق خيلي گرم‌ياخيلي مرطوب داشتن دوش براي كليه اطاقهااجباري‌است.

تبصره3:در طبقات براي اطاقهاي فاقدسرويس بهداشتي،بايد سرويسهاي‌بهداشتي عمومي طبق مشخصات زير در نظرگرفت:

الف:فضاي سرويسهاي بهداشتي عمومي زنانه و مردانه بايد‌بطور مجزااز يكديگر درمحل مناسب بگونه‌اي پيش‌بيني شود كه هر يك داراي دو فضا بوده بطوريكه بتوان فضاي اول را بعنوان ورودي‌و براي استقرار دستشوئيها وفضاي دوم را براي توالتها درنظرگرفت.تعداددستشوئي وتوالت در هريك ازسرويسهاي بهداشتي بايديكدستگاه بازاءتعداد اطاقهاي بدون سرويس مندرج در ستون مقابل باشد.

ب:چنانچه تعداد اطاقهاي بدون سرويس بهداشتي در هر طبقه كمتر ازاعداد ذكر شده دربالا باشد و وجود يكدستگاه‌ توالت‌ ايراني، يكدستگاه ‌توالت فرنگي و يكدستگاه دستشوئي در هر يك از سرويسهاي بهداشتي عمومي مردانه وزنانه الزامي است.

ج:حمامهاي عمومي زنانه و مردانه بايد بطورجداگانه در محل مناسب پيش‌بيني وهرواحدآن بايدداراي فضاي رختكن و فضاي دوش مجزاازرختكن(بوسيله ديوار)باشد.تعدادآن بايديكدستگاه زنانه ويكدستگاه مردانه بازاء تعداد اطاقهاي بدون سرويس بهداشتي مندرج درستون مقابل باشد.

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

8

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

چنانچه تعداد اطاقهاي بدون سرويس هر طبقه كمترازاعدادذكر شده دربالاباشدوجود يكدستگاه حمام زنانه‌ويكدستگاه‌مردانه‌مجزا‌با رختكن‌الزامي است.

تبصره4:درصدي ازسرويس‌هاي بهداشتي اطاقها و سرويسهاي بهداشتي عمومي،باتوجه به موقعيت و نياز مهمانان(بيمار،اقليتهاي مذهبي و اتباع خارجي)بايد داراي توالت فرنگي باشند.

تبصره5:در صورت تعبيه توالت فرنگي در اطاقها،نصب بيده ضروري است.

تبصره6:فضاي توالت،دستشوئي‌هاوحمامهاي عمومي مردانه و زنانه بايد درعين مستقل بودن،درمحل مناسب(انتهاي‌راهروها) و دورازيكديگر پيش‌بيني شوند.

تبصره7:فضاي سرويس‌هاي‌بهداشتي عمومي بايد به فضاي بازياحياط خلوت كه اطاقهاازآن تهويه نمي‌شوند پنجره داشته باشد

تبصره8:فضاي‌سرويسهاي‌بهداشتي‌عمومي‌بايد ‌طوري‌ طراحي‌شود‌كه‌با‌ باز‌كردن‌ در‌ورودي‌آنها داخل فضاي دستشوئي‌ها ديده نشود..

تبصره9:محل  شستشوي زمين‌شوي‌هاي،سطل‌آشغال ووسائل نظافت مهمانخانه شامل حوضچه‌ئي‌با‌آب‌سردوگرم ‌ومحلي‌براي‌نگهداري‌ مواد پاك‌كننده‌وضدعفوني‌كننده بايددرقسمت جداگانه‌اي ازفضاي سرويسهاي‌بهداشتي عمومي پيش‌بيني شود.

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

 

درصد پيش‌بيني شده بايد به تأييدكميته فني جهانگردي برسد.

46

درمهمانخانه‌هاي سه ستاره كه كليه اطاقهاداراي سرويس بهداشتي اختصاصي ميباشددرهر طبقه ودرانتهاي راهرو‌ طبقات بايد يك دستگاه توالت ايراني با دستشوئي پيش‌بيني شود.

 

 

 

*

 

 

 

47

سرويس بهداشتي دركليه اطاقها شامل دستشوئي،توالت‌و زيردوشي ياوان مجهز به دوش ديواري(متحرك)به مساحت حداقل(مترمربع):

 

 

 

 

3.5

 

 

 

48

سرويس بهداشتي دركليه اطاقها شامل دستشوئي،توالت ووان يا زيردوشي مجهز به دوش ديواري(متحرك)به مساحت حداقل (مترمربع)

 

 

 

 

4

 

4

 

49

در صورتيكه دريك مهمانخانه،اطاقهاي مرتبط(كانكت)درنظر گرفته شود هر كدام از اطاقهاي مرتبط بايد به تنهائي كليه ضوابط وشرايط موردنياز يك اطاق مستقل راداشته و درضمن درارتباطي بين دو اطاق بايد مضاعف (دودر)باشد.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

50

سوئيت بايد شامل اطاق خواب،فضاي نشيمن با نور طبيعي براي هر دو فضا باشدو نشيمن بايد مجهز به تلويزيون و ميز تحرير،آبدارخانه كوچك باكابينت در محل مناسب بصورت باز يا بسته و مجهز به هود،فربرقي،يخچال،و سرويس بهداشتي(توالت،دستشوئي و وان يا زيردوشي مجهزبه دوش ديواري ويا متحرك)به نسبت حداقل10%اطاقهاي مهمانان باشد.

تبصره:درصورت پيش‌بيني سوئيت براي هتلهاي سه ستاره و پايين‌تر،رعايت مفاد ماده فوق الزامي است.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

اطاق خواب ونشيمن بايد طوري طراحي شوندكه هر دو داراي پنجره به فضاي خارج بوده و درضمن ارتباط معماري مناسبي با هم داشته باشد.

51

آپارتمان به تعداد مورد نياز شامل اطاقهاي خواب،سالن پذيرائي‌و نهارخوري مجهز به تلويزيون،ميز تحرير،آشپزخانه كوچك مجهز به هود و فر برقي،يخچال و كابينت،سرويسهاي بهداشتي(توالت،دستشوئي‌و وان يا زير‌دوشي مجهز به دوش ديواري و يامتحرك)انباري و در صورت نياز اطاق همراه.

تبصره1:حداقل دودستگاه سرويس بهداشتي كامل ضروري است.

تبصره 2:حداقل يك واحد آپارتمان الزامي است.

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

*

اطاقهاي خواب و سالنها بايد طوري طراحي شوندكه هر كدام داراي پنجره‌به فضاي آزادباشند.

52

واحد مسكوني مدير:درصورت پيش‌بيني،بايد حتي‌المقدور‌مستقل از ساختمان‌مهمانخانه و بصورت مجزا در محوطه،دور از ديد مستقيم مهمانان و كاركنان در نظر گرفته شود.در صورت عدم امكان،ميتوان بصورت سوئيت يا آپارتمان مستقل در ساختمان مهمانخانه و با ورودي جداگانه در نظر گرفت.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

53

پيش‌بيني بالكن(تراس)در‌صورت‌وجود‌چشم‌انداز زيبا‌نظير دريا،جنگل،پارك و غيره.

*

*

*

*

*

 

54

در صورت پيش‌بيني بالكن(تراس)براي اطاقهاي مهمانان بايد علاوه بر مجزا بودن وعدم امكان دسترسي به يكديگر،مشرف بهم نيز نباشند.

*

*

*

*

*

 

55

ارتفاع اطاق مهمان نبايددر سقفهاي افقي‌از2.60مترو درسقفهاي‌شيب‌دار بطور‌متوسط‌از2.40متر‌كمتر باشد.ضمناً حداقل ارتفاع پائين‌ترين قسمت‌سقف شيب‌دار در داخل اطاق نبايد از 2.20متر‌كمتر باشد.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

56

ديوارهاي مشترك بين دو اطاق جهت جلوگيري از انتقال صوت بايد با آجر سفالي تيغه(مجوف)يا مشابه به ضخامت حداقل برابر‌اعداد مندرج در مقابل اجراءشودبديهي است در صورت استفاده از سايرمصالح ساختماني،عملكردآن بايد حداقل مطابق عملكرد آجرهاي مذكور باشد.

 

 

9

 

 

9

 

 

19

 

 

 

57

ديوارهاي مشترك بين دو اطاق جهت جلوگيري از انتقال صوت بايد بصورت دو جداره(با فاصله استاندارد)با آجر سفالي تيغه(مجوف)يا مشابه هر كدام به ضخامت حداقل برابر اعداد مندرج در مقابل اجراءشود.بديهي است در صورت استفاده از ساير مصالح ساختماني،عملكرد آن بايد حداقل مطابق عملكرد ديوار دو جداره مذكور باشد.

 

 

 

 

 

9

 

 

9

 

58

پيش‌بيني محل مناسبي در طبقات براي ارائه خدمت به اطاقها كه اين محل بايد فقط با يك در به راهرو‌طبقات ارتباط داشته و شامل سه‌فضاي مجزا بشرح ذيل باشد:فضاي اول بعنوان آبدارخانه كه بوسيله در مذكور به راهرو طبقات ارتباط داشته و محل استقرار ماشين يخ‌ساز و آب سرد‌كن ميباشد.فضاي دوم بعنوان خانه‌داري كه بوسيله يك در به آبدارخانه مرتبط شده‌و براي نگهداري پتو،ملحفه و در نظرگرفته ميشود.فضاي سوم نيز پله خدماتي و محل استقرار آسانسور حمل بار(به تعداد مورد نياز)است كه اين پله و آسانسور(ها)به آشپزخانه منتهي گرديده ودرطبقات بوسيله يك در به خانه‌داري مرتبط ميشود.

تبصره1:در هتلهاي يك و دو ستاره نيز در صورت لزوم در هر طبقه بايد محل مذكور پيش‌بيني شود.

تبصره2:در صورت پيش‌بيني كانالي جهت انداختن ملحفه،اين كانال بايد از خانه‌داري طبقات به قسمت رخت‌شويخانه(لاندري)منتهي گردد.

تبصره3:قفسه پله خدمات بايد بطور غيرمستقيم و از طريق روم سرويس و يا آبدارخانه به آشپزخانه منتهي شده تا از پخش بوي پخت‌و‌پز آشپزخانه به طبقات جلوگيري شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

59

در مهمانخانه‌هاي بيش از دو طبقه بر‌روي همكف بايد آسانسورهاي نفر‌بر به تعداد مورد نياز و بظرفيت مناسب پيش‌بيني شود.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

60

فضاي ورودي به پله و آسانسورهاي نفربر بايد متناسب ووسيع در نظرگرفته شود.

*

*

*

*

*

 

61

پيش‌بيني پله فرار در محل مناسب و مطابق اصول ايمني(مورد تأييد دستگاه ذيربط)براي ساختمانهاي بيش از دو طبقه برروي همكف.

تبصره1:پله فرار بايد بصورت باز(در فضاي باز)و يا بصورت بسته با دو در ايمني پيش‌بيني شود.

تبصره2:حداكثر فاصله پله فرار از دورترين اطاق نبايد بيش از 30متر‌بوده و‌بايد در طبقه همكف به محوطه باز و يا معبر عمومي منتهي شود.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

62

پيش‌بيني سيستم اعلام و اطفاء حريق طبق ضوابط و تأييد سازمان ايمني و آتش‌نشاني و يا سازمانهاي ذيربط محلي و رعايت استانداردهاي بين‌المللي الزامي است.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

63

اطاق‌هاي مهمانان عموماًدر طبقه اول(بالاي همكف)و بالاتر پيش‌بيني شده و حتي‌المقدور نبايد در طبقه همكف،اطاق مهمان در نظرگرفته شود.بديهي است در صورت پيش‌بيني در طبقه همكف جهت جلوگيري از اشراف عابرين بداخل اطاقها ارتفاع كف پنجره نسبت به كف محوطه اطراف ساختمان نبايد از 2متركمتر باشد(در اين صورت‌ارتفا‌ع‌كف‌طبقه‌همكف‌نسبت‌به محوطه نبايد‌از1.20متركمتر باشد).

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

64

اطاق مهمانان معلول(جنگي)بايد در اولين طبقه‌ايكه به اطاقهاي مهمانان اختصاص داده ميشود پيش‌بيني شود و ساير تسهيلات نيز بايد براساس ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي و حركتي مصوبه مورخ 8/3/68شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تأمين شود.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

65

عرض راهرو طبقات بايد متناسب با طول آن بوده ولي در هر صورت تا 18متر طول نبايد داراي عرضي كمتراز اعداد مقابل باشد:

تبصره:براي تأمين نور طبيعي و تهويه راهروها بايد حتي‌الامكان در انتهاي راهروها و يا ديوارهاي جانبي،پنجره به فضاي خارج پيش‌بيني شود.

 

1.20

 

*

 

1.40

 

*

 

1.50

 

*

 

1.70

 

*

 

2.00

 

*

 

66

در صورت در نظرگرفتن اطاق مهمان در دو طرف راهرودرورودي اطاقها حتي‌الامكان نبايد روبروي يكديگر قرارگيرند.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

67

در صورتيكه اطاق‌هاي مهمانان بناچار از نور حياط خلوت استفاده نمايند حداكثر تاچهار طبقه نبايد عرض حياط خلوت از 3متر و مساحت آن از12مترمربع‌كمتر باشد و بازاءهر طبقه بيشتراز 4طبقه 25سانتي‌متر به عمق فضاي مقابل پنجره‌ها بايد اضافه شود.

تبصره1:در مناطق گرمسير نظير استانهاي خوزستان و سيستان وبلوچستان وابعاد حياط خلوت ميتواند نيم‌متر كمتراز اندازه‌هاي مذكور باشد.

تبصره2:در هر صورت ابعاد و مساحت حياط خلوتها نبايد از ابعاد تعيين شده توسط شهرداري محل كمتر باشد.

تبصره3:راهرو طبقات،انبار ملحفه،اطاق خانه‌داري،نمازخانه و ساير فضاهائيكه ايجادكننده بو(موتورخانه،سرويسهاي بهداشتي و)نمي‌باشند جهت مشرف نشدن باطاقهاي مهمانان ميتوانند از ارتفاع حداقل1.8مترببالا داراي پنجره به حياط خلوت‌اطاقهاي مذكورباشند.

تبصره4:حياط خلوت مربوط‌به اطاقهاي مهمانان بايد بدون سقف حتي‌شيشه‌اي و يا ورقه‌هاي پلاستيكي يا فايبرگلاس بوده و مرتبط به هواي باز باشد.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

68

حياط خلوتها بايد طوري طراحي شوندكه در صورت داشتن جبهه باز،مشرف به خانه‌‌هاي مسكوني مقابل نشوند،در غير اينصورت‌از حياط خلوت و يا عقب‌نشيني قسمتي از ساختمان در محوطه باز بايد صرفنظر نموده و يا آنرا بگونه‌اي مسدود نمودكه مشرف بخانه‌هاي مسكوني نشوند.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

69

اطاقهاي مهمانان نبايد داراي پنجره‌هاي مشرف به يكديگرودرورودي كتيبه دار باشند.در صورت تعبيه كتيبه بايد از شيشه مشجر طرح‌دار،رنگي‌وياجنس كدر ديگري نظير چوب واستفاده شود.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

70

كليه سرويسهاي بهداشتي اطاقهابايدبه فضاي باز ويابه حياط خلوتيكه اطاقها از آن نور نمي‌گيرندپنجره داشته و يا بايد از طريق هواكشهاي برقي بوسيله كانالهائي باسطح مقطع مناسب به‌هواي باز پشت‌بام مرتبط باشند.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

71

حداقل ارتفاع كف تازير سقف سرويسهاي بهداشتي اطاقها و سرويسهاي بهداشتي عمومي نبايد از 2.20متركمتر باشد.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

72

حداقل ابعادزيردوشي بايد80×80سانتي‌متر و حداقل عرض‌وآن 70سانتي‌متروطول آن 160سانتي‌مترباشد.

*

*

*

*

*

 

73

كليه توالتهاي ايراني و فرنگي تعبيه شده در سرويسهاي بهداشتي عمومي وخصوصي(اطاقها)بايد مجهز به فلاش تانك و يا فلاش ولو باشند.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

74

براي كليه لوله‌هاي اصلي عمودي فاضلاب،آب‌سردوگرم و تأسيسات‌گرمايش‌وسرمايش بايد كانالهاي قابل دسترسي پيش‌بيني شود.درطبقات،كليه لوله‌هاي افقي تأسيسات مذكور بايد در سقف كاذب اجراء شوند.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

75

در صورت اجراي لوله‌كشي آب‌سردوگرم سرويسهاي بهداشتي عمومي وخصوصي بصورت روكار،بايد موارد زير رعايت شود:

الف:در ساختمانهاي تبديلي،لوله‌كشي بايد در داخل حفره ديوار با روكش آلومينيوم يا مشابه(باپيچ)اجراء شود تا لوله‌ها ديده نشوند.

ب:در ساختمانهاي جديد‌الاحداث بايد حفره مناسبي در ديوار پيش‌بيني شده و پس از اجراي لوله‌كشي،با روكش آلومينيوم يا مشابه پوشيده شود تا لوله ها ديده نشده و قابل دسترسي نيز باشند.

تبصره:اجراي لوله‌كشي سردوگرم در كف حمامها و سرويسهاي‌بهداشتي عمومي مجاز نبوده و بايد در داخل سقف كاذب اجراءشوند.براي لوله‌هاي عمودي بايد‌ازكانال‌ياحفره‌(داخل‌ديوار)استفاده‌شود.ضمناًسقف كاذب محلهاي مذكور بايد باز‌شو باشند.

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

76

نمازخانه مردانه وزنانه مجزا با پيش‌ ورودي(كفش كن)بايد در محل مناسب مهمانخانه(ساكت وآرام)در نظر گرفته شود.

تبصره1:نمازخانه بايد در محل مناسب مانند نيم طبقه اول ويا در محلي دور از سروصداورفت وآمد پيش‌بيني شود.

تبصره2:پيش ورودي يا كفش‌كن بايد طوري در نظرگرفته شود كه در موقع باز كردن در آن،فضاي داخل نمازخانه در معرض ديد مستقيم قرار نگيرد.

تبصره3:نمازخانه بايد داراي مكاني جهت وضو گرفتن باشد اين محل بايد در خارج از فضاي نمازخانه و در مجاورت آن پيش‌بيني شده و داراي دستشوئي با كف‌شوي فاضلاب باشد.در صورتيكه سرويس‌بهداشتي مردانه وزنانه عمومي در فاصله نزديك نمازخانه پيش‌بيني شده باشد نيازبه محلي براي وضوگرفتن‌نخواهدبود.

*

 

*

 

*

 

 

 

 

*

*

 

*

 

*

 

 

 

 

*

*

 

*

 

*

 

 

 

 

*

*

 

*

 

*

 

 

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

*

 

 

77

سالن اجتماعات وجشنهاي مجزاي مردانه وزنانه بايد با ورودي مستقل(از خيابان يامحوطه مهمانخانه)وبا سرويسهاي بهداشتي جداگانه مردانه وزنانه به تعداد لازم در محل مناسب(مجاور سالن)پيش‌بيني شود.مساحت سالن بايد متناسب با نياز در نظرگرفته شود.

تبصره1:در صورت پيش بيني برگزاري جشنها و اجتماعات متعدد بطور همزمان بايد چندين سالن مجزا با سرويسهاي بهداشتي مجزاي مردانه وزنانه به تعداد لازم در نظرگرفته شود.

تبصره2:مهمانخانه‌هاي 1و2و3 ستاره نيز در صورت لزوم ميتوانند سالنهاي متناسب با نياز خودطبق شرايط مذكور در فوق براي اين منظور پيش‌بيني نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

78

سالن كنفرانس باظرفيت مناسب وبه تعداد مورد نياز باسرويسهاي مجزاي مردانه و زنانه به تعداد لازم

 

 

 

 

 

*

 

79

اطاق مطالعه و كتابخانه(بدون سرو نوشابه وغذا)در محل مناسب و آرام حداقل به مساحت 30مترمربع.

 

 

 

 

 

*

 

80

پيش‌بيني محل مناسب براي فوريتهاي پزشكي و كمكهاي اوليه باپزشك در دسترس جهت ارائه خدمات درماني به مهمانان.

 

 

 

 

*

 

81

پيش‌بيني محل مناسب جهت ايجاد امكانات تفريحي و سرگرمي سالم براي كودكان ونوجوانان(بصورت سرپوشيده و يا رو‌باز)از قبيل سالن تماشاي فيلم،بازي و يامشابه.

 

 

 

 

*

 

*

 

82

ورودي اختصاصي براي كارگران با پيش‌بيني محلي براي رختكن آنان مجهز به كمدهاي انفرادي لباس وداراي سرويسهاي بهداشتي(دوش،رختكن مجزا،دستشوئي و‌توالت)به تعداد لازم در محل مذكور بطوريكه رختكن و سرويسهاي بهداشتي در طبقات منحصر به اطاقهاي مهمانان قرار نگيرند.

تبصره:مهمانخانه‌هاي يك و دو ستاره نيز حتي‌الامكان بايد داراي چنين ورودي و رختكن باشند.

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

83

اطاق استراحت كارگران بايد در محل مناسب و خارج از طبقات منحصر به اطاقهاي مهمانان پيش‌بيني شود.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

84

اطاق غذاخوري خصوصي براي كارگران بايد در محل مناسب و خارج از طبقات منحصر به اطاقهاي مهمانان پيش‌بيني شود.

 

 

*

*

*

 

85

پيش‌بيني ورودي مجزا با محلي براي بار‌انداز جهت تحويل و توزين موادغذايي و نيازمنديهاي مهمانخانه،بطوريكه ورودي مذكور دور از ديد مهمانان مهمانخانه قرار داشته باشد.

تبصره1:براي مهمانخانه‌هاي يك و دو ستاره داراي رستوران در صورت نياز ميتوان ورودي مذكور را پيش‌بيني نمود.

تبصره2:در صورت عدم امكان تأمين ورودي مذكور،ميتوان از ورودي كارگران(ماده 82)براي اين منظور استفاده نمود.

تبصره3:پيش‌بيني ورودي براي ورودوخروج كارگران و همچنين حمل موادغذائي از محوطه پاركينگ بالامانع است مشروط بر آنكه در معرض ديد مستقيم مهمانان استفاده كننده از پاركينگ نباشد.

 

 

 

 

 

*

*

 

 

*

 

 

 

 

 

*

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

*

 

86

پيش بيني اطاق تحويلداري در محل بارانداز.

تبصره:براي مهمانخانه‌هاي يك و دو ستاره داراي رستوران در صورت نياز ميتوان اطاق مذكور را پيش‌بيني نمود.

 

 

*

 

 

*

*

*

*

 

87

اطاق مسئول تداركات و انبار.

 

 

*

*

*

 

88

انبار مركزي نگهداري موادغذائي متناسب با نياز مهمانخانه.

 

 

*

*

*

 

89

انبار روزانه موادغذائي متناسب با نياز مهمانخانه.

تبصره:در مهمانخانه‌هاي يك و دو ستاره داراي رستوران،پيش‌بيني انبار مذكور الزامي است.

 

 

*

 

 

*

*

*

*

 

90

انبار ظروف ولوازم مخصوص آشپزخانه و رستوران متناسب با ظرفيت رستوران.

 

 

*

*

*

 

91

انبار مركزي خانه‌داري جهت نگهداري پتو،ملحفه وغيره متناسب با تعداد اطاقها در مجاورت رخت‌شويخانه.

 

*

*

*

*

 

92

انبار وسائل فني و تأسيساتي متناسب با ظرفيت مهمانخانه.

تبصره:در مهمانخانه‌هاي دو ستاره بيش از 40اطاق نيز انبار مذكور الزامي است.

 

 

 

*

*

*

*

 

93

پيش بيني روم سرويس مجهز به تلفن،ميز و صندلي در محل مناسب واقع درآبدارخانه و يا آشپزخانه.

 

 

 

*

*

 

94

سردخانه نگهداري انواع گوشتها(زيرصفر).

تبصره:براي مهمانخانه‌هاي يك و دو‌ستاره داراي رستوران در صورت نياز ميتوان سردخانه زيرصفر پيش‌بيني نمود.

 

 

*

 

 

*

*

*

*

 

95

سردخانه نگهداري انواع سبزيجات(بالاي‌صفر)

تبصره:براي مهمانخانه‌هاي يك ودوستاره داراي رستوران،در صورت نياز ميتوان سردخانه بالاي صفر پيش‌بيني نمود.

 

 

*

 

 

*

*

*

*