پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان ها

 

دستورالعمل اجرائي،فني ودرجه‌بندي هتل آپارتمان

رديف

مشخصات

يك‌ستاره

دوستاره

سه‌ستاره

واحد

ملاحظات

1ـ1ـ نقشه‌هاي كلي طرح

نقشه‌هاي كلي بايد شامل:طرح جامع شهري ـ كروكي ومحل بنا باشد.

1ـ2ـ نقشه‌هاي معماري

1ـ2ـ1ـ نقشه‌هاي معماري شامل پلانهاي طبقات،همكف،پاركينگ،زيرزمينها ومحوطه‌سازي همراه اندازه‌گذاري ومقياس باشد.

1ـ2ـ2ـ نقشه‌هاي كامل مقاطع ونماها همراه با رقوم ارتفاعي مربوطه وپلان مبلمان به تفكيك

1ـ3ـ شرايط اوليه طرح

1ـ3ـ1ـ محل ملك ونقشه‌هاي آن بايد به تأييد كارشناس فني دفتر برنامه‌ريزي وامور فني معاونت سياحتي‌وزيارتي‌وزارت‌فرهنگ‌وارشاد اسلامي‌برسد.

1ـ3ـ2ـ نقشه‌هاي معماري ـ محاسباتي وتأسيساتي بايد به امضاء مهندسين معمار،محاسب وتأسيسات عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان رسيده باشد.

1ـ3ـ3ـ محل مورد تقاضا ميبايست در نواحي خدماتي ـ اداري ـ تجاري ومسكوني طرح تفصيلي شهرها بوده به نحوي كه حتي‌المقدور در مكاني آرام دور از آلودگي صوتي وتأسيساتي نظير مراكز آموزشي،درماني وساير مراكز مشابه قرار گرفته باشد.

1ـ4ـ راههاي دسترسي:

1ـ4ـ1

حداقل عرض راه دسترسي محل مورد تقاضا

8

10

12

متر

 

1ـ4ـ2

حداقل عرض راه دسترسي براي‌نقاط پرتراكم ونزديك خيابانهاي اصلي

 

6

 

8

 

-

 

متر

 

تبصره: حداقل عرض راه دسترسي مطابق ضوابط شهرسازي هرمحل قابل تغيير ميباشد.

2ـ1

مساحت زمين و بنا

 

 

 

 

 

2ـ1ـ1

حداقل مساحت زمين مورد نياز

تبصره:براي نقاط پرتراكم و ساختمانهاي تبديلي به شرط آنكه بند 2ـ1ـ2رعايت و100%زمين‌ زيربنا باشد مساحت زمينهاي 1و2ستاره با نظر كارشناس فني معاونت سياحتي وزيارتي تا50% قابل تقليل ميباشد.

400

800

1500

مترمربع

 

2ـ1ـ2

حداقل مساحت كل زيربنا

750

2000

4000

مترمربع

 

2ـ1ـ3

حداكثر سطح اشغال زمين

100%

80%

60%

 

 

2ـ2

مساحت و تعداد آپارتمانها

 

 

 

 

 

2ـ2ـ1

حداقل مساحت آپارتمانهاي‌1خوابه

36

45

54

مترمربع

 

2ـ2ـ2

حداقل مساحت آپارتمانهاي2 خوابه

53

63

77

مترمربع

 

2ـ2ـ3

حداقل مساحت آپارتمانهاي3 خوابه

تبصره1:براي ساختمانهاي تبديلي مساحت آپارتمانها تا 20%قابل تقليل ميباشد.

 

 

تبصره2:براي هتل آپارتمانهاي يك ستاره، آپارتمانهاي دو وسه خوابه وبراي دوستاره، آپارتمانهاي سه خوابه الزامي نميباشد.

81

93

106

مترمربع

با پيشنهاد‌كارشناس فني‌وتأييد مدير‌كل‌دفتر‌ برنامه‌ريزي‌وامور فني

 

2ـ2ـ4

حداقل تعداد آپارتمانها

15

20

30

دستگاه

 

2ـ2ـ5

حداقل تعداد‌آپارتمانهاي 1خوابه نسبت به‌كل آپارتمانها

 

80%

 

 

 

 

2ـ2ـ6

حداقل تعداد‌آپارتمانهاي 2خوابه نسبت به‌كل آپارتمانها

 

 

50%

 

 

 

2ـ2ـ7

حداقل تعداد آپارتمانهاي 3خوابه نسبت به‌كل آپارتمانها

 

 

 

20%

 

 

2ـ2ـ8

حداقل تعداد واحد براي ساختمانهاي تبديلي مشروط به‌رعايت بند 2ـ1ـ2

 

6

 

12

 

 

دستگاه

 

2ـ3

مساحت‌فضاهاي‌آپارتماني‌ومشخصات‌ فني

 

 

 

 

 

2ـ3ـ1

حداقل مساحت اطاق خواب باعرض 3متر:

آپارتمان 1خوابه

آپارتمان 2خوابه

آپارتمان 3خوابه

حداقل مساحت نشيمن،پذيرائي وفضاي ارتباطي:

آپارتمان 1خوابه

آپارتمان 2خوابه

آپارتمان 3خوابه

 

10

10و12

10و12و12

 

 

14

16

25

 

 

12

12و14

12و14و14

 

 

16

18

27

 

 

14

14و14

14و14و14

 

 

18

23

30

 

 

مترمربع

مترمربع

مترمربع

 

 

مترمربع

مترمربع

مترمربع

 

2ـ3ـ3

حداقل مساحت آشپزخانه:

آپارتمان 1خوابه

آپارتمان 2خوابه

آپارتمان 3خوابه

 

5

7

10

 

7

9

12

 

10

12

14

 

 

2ـ3ـ4

حداقل مساحت سرويسهاي بهداشتي:

آپارتمان 1خوابه

آپارتمان 2خوابه

آپارتمان 3خوابه

تبصره1:اعداد مندرج در بندهاي2ـ3ـ1الي 2ـ3ـ4با نظر كارشناس فني دفتربرنامه‌ريزي وامورفني تا20%قابل تقليل ميباشد.

تبصره2:در آپارتمانهاي 2خوابه با درجه سه‌ستاره داشتن سرويسهاي بهداشتي مجزا الزامي است.

تبصره3:درآپارتمان 3خوابه يك،دووسه ستاره داشتن سرويسهاي بهداشتي مجزا الزامي است.

 

5

5

7.5

 

6

6

7.5

 

7.5

7.5

7.5

 

مترمربع

مترمربع

مترمربع

 

2ـ3ـ5

هتل آپارتمان بايد داراي نورطبيعي وپنجره به فضاي باز باشد.

 

*

 

*

 

*

 

 

 

2ـ3ـ6

حداقل مساحت نورگير براي اطاقهائيكه‌از نور حياط خلوت استفاده ميكنند.

تبصره:حداقل مساحت نورگير با توجه به ضوابط شهرداري محل قابل تغيير ميباشدو عرض آن از2متركمتر نباشد.

 

6

 

9

 

12

 

مترمربع

 

2ـ3ـ7

پنجره‌ها در حياط خلوت نبايد به‌ هم اشراف داشته باشند.

 

*

 

*

 

*

 

 

 

2ـ3ـ8

ارتفاع تمام شده آپارتمانها از كف تا زير سقف حداقل بايد 2.70متر باشد.

 

*

 

*

 

*

 

 

2ـ3ـ9

در صورت پيش‌بيني بالكن جداسازي آن با بالكن مجاور الزامي است وارتفاع جان‌پناه نبايد از1.20متر كمتر باشد.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

3ـ1

راهرو،راه پله،پله فرار وآسانسور

 

 

 

 

 

3ـ1ـ1

حداقل عرض راهرو

تبصره:در ساختمانهاي تبديلي اعداد‌مندرج در بند فوق با‌نظر كارشناس فني دفتر برنامه‌ريزي و امور فني تا 15%قابل تقليل ميباشد.

1.30

1.60

2

متر

 

3ـ1ـ2

حداقل عرض راه‌پله

1.10

1.30

1.50

متر

 

3ـ1ـ3

براي ساختمانهاي 4طبقه به بالا آسانسور حمل مسافر الزامي است وتعدادآن‌حداقل‌برابراست‌با:

 

1

 

2

 

2

 

 

3ـ1ـ4

حداقل تعداد آسانسور غذا‌بر در صورت لزوم برابر است با:

 

 

1

 

1

 

 

3ـ1ـ5

در صورتيكه تعداد طبقات از4طبقه بيشتر باشد پيش‌بيني پله فرار با عرض حداقل 0.90متربا محافظ واجراء تاطبقه همكف الزامي است.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

3ـ2

فضاهاي لابي،پذيرش،مديريت

 

 

 

 

 

3ـ2ـ1

حداقل مساحت لابي

30

70

100

مترمربع

 

3ـ2ـ2

حداقل ارتفاع تمام شده لابي

تبصره:براي ساختمانهاي تبديلي ارتفاع تعيين شده تا 20%قابل تقليل ميباشد.

3.5

3.5

4.5

متر

 

3ـ2ـ3

حداقل مساحت پذيرش ـاطلاعات ـحسابداري وتلفنخانه برابر است با:

 

10

 

20

 

35

 

مترمربع

 

3ـ2ـ4

حداقل مساحت دفتر مديريت

9

12

16

مترمربع

 

3ـ2ـ5

حداقل مساحت لابي،پذيرش،مديريت براي ساختمانهاي تبديلي

 

35

 

70

 

 

مترمربع

 

3ـ2ـ6

حداقل سرويس بهداشتي مجزا درلابي دو دستگاه زنانه ودو دستگاه مردانه ميباشد

 

*

 

*

 

*

 

 

هرسرويس مجزا بايد شامل توالت ايراني وفرنگي باشد

3ـ2ـ7

احداث آپارتمان در طبقه همكف مجاز نميباشد

 

*

*

 

 

3ـ2ـ8

پيش‌بيني حداقل يكدستگاه كابين تلفن عمومي در محل مناسب درلابي

 

*

 

*

 

*

 

 

3ـ2ـ9

پيش‌بيني نمازخانه زنانه ومردانه

*

*

*

 

 

3ـ3

رستوران و تريا

 

 

 

 

 

3ـ3ـ1

حداقل مساحت رستوران

 

70

150

مترمربع

 

3ـ3ـ2

رعايت اعداد مندرج در ستونهاي مقابل نسبت به مساحت رستوران براي ايجاد فضاهاي خدماتي رستوران(آشپزخانه،چايخانه،سردخانه،انبار موادغذائي)الزامي است.

 

 

 

 

80%

 

 

 

100%

 

 

3ـ4

فضاهاي جنبي

 

 

 

 

 

3ـ4ـ1

بمنظور تأمين مواد اوليه پخت وپز ونيازهاي ضروري،ايجاد فروشگاه با حداقل مساحت مندرج در ستونهاي مقابل ودر طبقه همكف الزامي‌است

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

 

 

 

مترمربع

 

3ـ4ـ2

ايجاد مغازه‌هاي تجاري(صنايع دستي ـپوشاك وموارد مشابه)در طبقه همكف مجاز ميباشد

 

 

 

*

 

*

 

 

3ـ4ـ3

پيش‌بيني سالن اجتماعات در طبقه همكف

 

 

*

 

 

3ـ4ـ4

فضاي ورزشي ـ سونا ـ استخرومحل بازي‌بچه‌ها

 

 

*

 

 

3ـ5

پاركينگ،انباري وتأسيسات سرويس‌دهنده

 

 

 

 

 

3ـ5ـ1

تأمين پاركينگ تا 75مترمربع نيم واحد واز 75 مترمربع به بالا يك واحد الزامي است وبهر حال نبايد تعداد آن از اعداد مندرج درستونهاي مقابل كمتر باشد

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

30

 

 

 

مترمربع

 

 

 

با تشخيص كارشناس تا 20% قابل تقليل ميباشد

3ـ5ـ2

تعداد پاركينگ در فضاي باز.

 

 

20

 

 

3ـ5ـ3

پيش‌بيني انبار جهت نگهداري لوازم واثاثيه.

*

*

*

 

 

3ـ5ـ4

پيش‌بيني انبار البسه.

 

*

*

 

 

3ـ5ـ5

پيش‌بيني انبار خانه‌داري.

 

*

*

 

 

3ـ5ـ6

اطاق استراحت كاركنان با رختكن وسرويس بهداشتي كامل.

 

*

 

*

 

*

 

 

3ـ5ـ7

پيش‌بيني رخشتويخانه و اطوكشي.

 

*

*

 

 

3ـ5ـ8

سيستم گرمايش متناسب با شرايط اقليمي و آب‌وهوائي منطقه

 

شوفاژ

 

شوفاژ

تهويه مطبوع

زمستاني

 

 

3ـ5ـ9

سيستم سرمايش متناسب با شرايط اقليمي و آب‌وهوائي منطقه

تذكر:در صورت استفاده از دستگاههاي پكيج جهت گرمايش ويا توليد آب‌گرم مصرفي، دستگاه مذكور بايد در محلي مناسب وخارج از آپارتمان تعبيه گردد.

كولر

كولر

تهويه مطبوع

تابستاني

 

نوع سيستم‌هاي گرمايش و سرمايش متناسب باشرايط اقليمي و آب‌وهوائي منطقه‌و نظر كارشناس فني دفتر برنامه‌ريزي وامور فني قابل تغيير مي‌باشد.

3ـ5ـ10

محل موتورخانه حرارت مركزي وتهويه مطبوع بايد دور از راههاي تردد مسافران بوده وداراي پنجره به فضاي باز باشد.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

3ـ5ـ11

جايگاه نگهداري مواد سوختي بايد در محل مناسب وخارج از ساختمان قرار داشته باشد

 

*

 

*

 

*

 

 

3ـ5ـ12

پيش‌بيني سيستم اعلام واطفاء حريق براي كليه آپارتمانها الزامي است.

 

*

 

*

 

*