پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ضوابط نهايي سفره خانه های سنتي

لبل

ضوابط و استانداردهاي

ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي

سفره خانه هاي سنتي كشور

رديف

شرح

درجه1

درجه2

درجه3

1

رعايت و اجراي ضوابط و استانداردها:

رعايت اين ضوابط و استانداردها از تاريخ ابلاغ براي احداث ، تبديل و بهره برداري از سفره خانه هاي سنتي سرا سر كشور لازم الاجراست .

تبصره 1 : سفره خانه هايي كه قبل از تصويب اين ضوابط احداث شده اند و از نظر ساختماني وضعيت مطلوبي دارند توسط كميسيون درجه بندي تعيين درجه خواهند شد.

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

2

1-2

2-2

 

3-2

 

4-2

5-2

 

 

 

مراحل اخذ موافقت اصولي براي زمين پيشنهادي جهت احداث :

ارائه درخواست كتبي توسط متقاضي مبني بر احداث سفره خانه .

ارائه فتوكپي اسناد مالكيت زمين (  فتو كپي برابر اصل شده از كليه صفحات )

ارائه كروكي موقعيت زمين كه تا شعاع حداقل 100 متري ، ساختمانها ، منازل و خيابانها در آن مشخص شده باشد .

بازديد كارشناس فني و ارائة گزارش موقعيت زمين.

 بررسي و تاييد  موقعيت زمين و صدور موافقت اصولي توسط دفتر امور مراكز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي.

تبصره 1 : كروكي موقعيت زمين بايد به تاييد حوزه گردشگري استان ذيربط نيز رسيده باشد .

تبصره 2 : منظور از كارشناس فني ، كارشناس فني مستقر در دفتر امور مراكز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي و يا كارشناس فني حوزه گردشگري استان ذيربط ميباشد .

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

3

 

1-3

 

2-3

3-3

4-3

5-3

6-3

7-3

 

8-3

 

 

 

 

مراحل اخذموافقت اصولي براي ساختمان پيشنهادي جهت تبديل:

ارائه در خواست كتبي توسط متقاضي مبني بر تبديل ساختمان پيشنهادي به سفره خانه .

ارائه فتوكپي اسناد، مالكيت ساختمان(فتوكپي برابراصل ازكليه صفحات)

موافقت كتبي مالك در صورت استيجاري بودن ملك .

فتوكپي اجاره نامه برابر اصل شده .

ارائه كروكي موقعيت ساختمان .

بازديد كارشناس فني و ارائة گزارش از ساختمان پيشنهادي.

بررسي و تاييد ساختمان پيشنهادي و صدور موافقت اصولي توسط دفتر امور مراكز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي.

صدور موافقت اصولي براي ساختمان هاي تاريخي، كاروانسراها، قلا و كاخها به عنوان سفره خانة سنتي منوط به موافقت سازمان ميراث فرهنگي ويا ساير ارگانهاي ذيربط ميباشد. تامين فضاهاي فيزيكي و ضروري براي سفره خانه مشروط به حفظ ارزشهاي تاريخي و معنوي بنا خواهد بود.

 

 

*

 

*

*

*

*

*

*

 

*

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

*

*

 

*

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

*

*

 

*

 

 

4

 

1-4

 

 

2-4

 

3-4

 

4-4

5-4

6-4

 

 

7-4

8-4

 

9-4

 

10-4

تهيه نقشه ها : نقشه هايي كه جهت بررسي و تاييد بايد توسط متقاضي ارائه شوند عبارتند از :

ارائه يك برگ نقشه 2000/1 موجود در سازمان نقشه برداري كل كشور كه محل زمين يا ساختمان بر روي آن مشخص شده و به تاييد شهرداري محل رسيده باشد .

ارائه نقشه هاي معماري اصيل ايراني با مقياس مناسب شامل مقاطع طول و عرض ، نما و پاركينگ با رعايت شرايط اقليمي محل تهيه شود . در طراحي پلان سفره خانه سعي شود از معماري بومي هر منطقه و معماري دوره هاي تاريخي استفاده شود.

ارائه نقشه هاي محاسباتي لازم .

ارائه نقشه هاي تاسيساتي ( الكتريكي و مكانيكي )

نقشه هاي معماري ، محاسباتي و تاسيساتي بايد توسط مهندسيني كه داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي ميباشند تهيه و با درج تاريخ و امضا توسط متقاضي ارائه شود .

تاييد نقشه ها توسط كارشناس فني .

ارائه نقشه هاي تاييد شده توسط كارشناس فني به شهرداري توسط متقاضي .

در ساختمانهاي تبديلي ارائه كليه نقشه ها و اصلاح و انطباق آنها با فضاهاي فيزيكي لازم توسط متقاضي الزامي است .

نقشه هاي اصلاح شده بايد توسط كارشناس فني تاييد شود .

 

 

*

 

 

*

 

*

 

*

*

*

 

 

*

*

 

*

 

*

 

 

*

 

 

*

 

*

 

*

*

*

 

 

*

*

 

*

 

*

 

 

*

 

 

*

 

*

 

*

*

*

 

 

*

*

 

*

 

*

5

موقعيت زمين :

زمين بايددرنواحي خدماتي،تجاري ومسكوني طرح تفصيلي شهرها باشد.

تبصره 1 : چنانچه زمين در محدوده شهري قرار گرفته باشد ، ارائه موافقت اوليه شهرداري مبني بر ساخت سفره خانه الزامي است .

تبصره 2 : چنانچه زمين خارج از محدوده شهري قرار گرفته باشد ، موافقت اوليه ارگانهاي ذيربط بر حسب مورد ( فرمانداري و بخشداري ) مبني بر ساخت سفره خانه الزامي است .

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

6

مكان و موقعيت سفره خانه :

بايد دور از مراكز توليد سروصدا و تاسيساتي نظير مراكز آموزش نظامي ، بيمارستانها ، تعميرگاههاي بزرگ ، مدارس و پمپ بنزين باشد .در صورت موافقت سازمان ميراث فرهنگي و وجود فضاهاي ضروري لازم با حفظ امانتداري و رعايت اصول نگهداري طبق نظر سازمان ذيربط ميتوان از ساختمانهاي تاريخي كاروانسراها ، قلا و كاخها به عنوان سفره خانه استفاده نمود .

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

7

 

 زير بناي سفره خانه :

حداقل مجموع زيربناي كليه فضاهاي فيزيكي سفره خانه شامل ( سالن پذيرايي ، آشپزخانه ، فيلتر بين سالن و آشپزخانه ، آبدارخانه ،انبار مواد مصرفي ، سردخانه ها ، ظرفشويي ، لاكر كاركنان ، اتاقك البسه مهمانان ، دفتر مدير ، سرويس هاي بهداشتي عمومي ، نمازخانه ،موتورخانه و پاركينگ ) برحسب درجه  برابر است با : 

 

 

500 متر مربع

 

 

 

400 متر مربع

 

 

300 متر مربع

8

دسترسي به خيابان و عرض گذر :

سفره خانه بايد دسترسي مستقيم به خيابان يا كوچه داشته و عرض گذر خيابان نبايد كمتر از 12 متر باشد .

تبصره 1 : سفره خانه هاي در دست تخريب و بازسازي با عرض گذر موجود مورد تاييد ميباشد .

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

9

مصالح ساختماني :

مصالح ساختماني بايستي با توجه به جغرافياي اقليمي محل ، از نوع استاندارد انتخاب شود .

 

*

 

*

 

*

10

نام سفره خانه :

بهره بردار بايستي حداقل ده نام كه با مفهوم و متناسب با فرهنگ كشور باشد معرفي نمايد ‌،

تبصره 1 : تائيد نام سفره خانه توسط  دفتر انجام ميپذيرد.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

11

 

 

 

 

1-11

2-11

3-11

نماي ساختمان :

نماي ساختمان سفره خانه متناسب با درجه آن بايد كاملا از تزيينات معماري سنتي ايراني و با استفاده از انواع كاشي و آجر نما به صورت كاشي كاري هفت رنگ و معرق طوري طراحي شود كه با سر درب و درب ورودي هماهنگي لازم را داشته باشد .

استفاده از كاشي و آجر نماي مرغوب الزامي است.

استفاده از كاشي و آجرنماي خوب الزامي است.

استفاده از كاشي و آجرنماي معمولي الزامي است.

 

 

*

 

 

*

-

-

 

 

*

 

 

-

*

-

 

 

*

 

 

-

-

*

12

 

 

 

1-12

2-12

3-12

سر درب ورودي :

سر درب ورودي بايد ضمن هماهنگي با نماي ساختمان با كاشي ، آجرنما و ساير قطعات از جنس فلز، تخته، فايبرگلاس ، فلكسي فيس مفروش و نام سفره خانه نيز درون كتيبه و با خط نستعليق نوشته شود .

استفاده از قطعات مرغوب الزامي است.

استفاده از قطعات خوب الزامي است.

استفاده از قطعات معمولي الزامي است.

 

 

*

 

*

-

-

 

 

*

 

-

*

-

 

 

*

 

-

-

*

 

13

 

1-13

2-13

3-13

درب ورودي سفره خانه :

درب ورودي بايستي چوبي و الگو گرفته از دربهاي قديمي منازل ، كولون دار ، عريض با نقوش گل و بوته فلزي طراحي و ساخته شده باشد .

درب ورودي بايستي از نوع مرغوب ساخته شده باشد.

درب ورودي بايستي از نوع خوب ساخته شده باشد.

درب ورودي بايستي از نوع معمولي ساخته شده باشد.

 

*

 

*

-

-

 

*

 

-

*

-

 

*

 

-

-

*

 

14

 

1-14

2-14

3-14

پنجره ها و پرده ها :

در طراحي پنجره ها با توجه به معماري سنتي و شرايط اقليمي هر منطقه بايد جنس متناسب با محيط در نظر گرفته شود .

نصب پرده ضخيم و پرده توري از نوع مرغوب الزامي است.

نصب پردة ضخيم و پردة توري از نوع خوب الزامي است.

نصب پردة ضخيم و پردة توري از نوع معمولي الزامي است.

 

*

 

*

-

-

 

*

 

-

*

      -

 

*

 

-

-

*

15

1-15

2-15

 

3-15

4-15

 

5-15

 

6-15

راهروي ورودي :

راهروي ورودي بايد هم عرض و متناسب با درب ورودي باشد .

سقف و ديوارها بايستي نازك كاري ،گچبري آينه كاري ، رسمي بندي (تركيب آجر و كاشي) و رنگ آميزي مناسب داشته باشد .

روشنايي كافي داشته باشد .

كف با انواع سراميك ، سنگ ، موكت ، پاركت يا تركيب آجر و كاشي مرغوب و الگو گرفته از معماري اصيل ايراني مفروش شده باشد

كف با انواع سراميك ، سنگ ، موكت ، پاركت يا تركيب آجر و كاشي خوب و الگو گرفته از معماري اصيل ايراني مفروش شده باشد

كف با انواع سراميك ، سنگ ، موكت ، پاركت يا تركيب آجر و كاشي معمولي و الگو گرفته از معماري اصيل ايراني مفروش شده باشد

 

*

*

 

*

*

 

-

 

-

 

*

*

 

*

-

 

*

 

-

 

*

*

 

*

-

 

-

 

*

 

16

 

ارتفاع و عرض پله ها :

در صورت اختلاف سطح و استفاده از پله ، ارتفاع پله ها نبايد از 17 سانتيمتر بيشتر بوده و عرض پله ها نيز از 150 سانتيمتر كمتر نباشد .

 

*

 

*

 

*

17

شيب رامپ براي معلولين :

در صورت وجود اختلاف سطح ، شيب رامپ 5% الي 6% براي ميهمانان معلول ويلچردار ، بايد بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي ايران در نظر گرفته شود .

تبصره 1 : در مواردي كه شيب مناسب مقدور نمي باشد از آسانسور يا بالابر مخصوص معلولين استفاده شود .

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

18

دفتر مدير :

دفتر مدير بايد در مكاني مناسب با نصب تابلو در معرض ديد ميهمانان پيش بيني شود .

تبصره 1 : دكوراسيون دفتر مدير بايد با مبلمان زيبا با ميز كار ، كامپيوتر ، تلفن ، فكس ، ويدئو مركزي ، فايل اداري نورپردازي و تجهيز شود .

تبصره 2 : از دفتر مدير جهت مراجعه و پذيرش مراجعين و رزرو ميز ، انجام امور مالي و اداري ميتوان استفاده نمود .

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

 

*

19

مساحت دفتر مدير :

حداقل مساحت دفتر مدير بر حسب درجه  برابر است با :  

25   متر مربع

20  متر مربع

15 

متر مربع

20

تلفن عمومي : نصب تلفن عمومي در محلي مناسب و ساكت حداقل يك دستگاه الزامي است .

*

*

*

21

 

عدم استعمال دخانيات:نصب تابلوهاي هشدار دهندة عدم استعمال دخانيات در معرض ديد ميهمانان الزامي است.

 

*

 

*

 

*

22

سالن پذيرايي :

كلية فضاهاي سالن ميبايست برگرفته از معماري اصيل ايراني و با در نظر گرفتن اقليم هر منطقه باشد.

در طراحي سالن پذيرايي كليه استانداردهاي فني و ساختماني مربوط به ايجاد و ساخت بايد رعايت شود .

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

23

مساحت سالن پذيرايي : حداقل مساحت سالن پذيرايي با احتساب چيدمان استاندارد برابر است با :

200

متر مربع

160

متر مربع

120

متر مربع

24

ارتباط آشپزخانه و سالن :

به منظور تسريع و سهولت در سرو غذا بايستي آشپزخانه و سالن پذيرايي در يك طبقه و در مجاورت يكديگر طراحي و ايجاد شود .

 

*

 

*

 

*

25

1-25

 

2-25

 

3-25

دكوراسيون سالن :

استفاده از پرده هايي از جنس مرغوب ، تابلوهاي عكس با مناظر زيبا و هماهنگي آنها با ساير دكوراسيون سالن الزامي است. 

استفاده از پرده هايي از جنس خوب ، تابلوهاي عكس با مناظر زيبا و هماهنگي آنها با ساير دكوراسيون سالن الزامي است.

اسفاده از پرده هايي از جنس معمولي ، تابلوهاي عكس با مناظر زيبا و هماهنگي آنها با ساير دكوراسيون سالن الزامي است.

 

*

 

-

 

-

 

-

 

*

 

-

 

-

 

-

 

*

26

 

درب ورودي سالن پذيرايي : درب ورودي سالن بايد عريض و دو لنگه اي در نظر گرفته شده و تردد از آن به سهولت انجام گيرد.

*

*

*

27

اتاقك نگهداري موقت البسه ميهمانان :

در مجاورت سالن پذيرايي تخصيص مكاني مجهز به گنجه تو كار  به ارتفاع 70/1 متر و داراي رخت آويز به منظور نگهداري موقت اشيا و البسه ميهمانان ( چتر – كلاه – پالتو و غيره ) الزامي است .

 

*

 

*

 

*

28

مساحت اتاقك نگهداري موقت البسه ميهمانان :

حداقل مساحت اتاقك بر حسب درجه  برابر است با :

4

 متر مربع

3

 متر مربع

2

 متر مربع

29

نورپردازي سالن :

سالن بايد با نور طبيعي ومصنوعي كافي نورپردازي شود.درنورپردازي بايستي سعي شودازرنگهاي گرم وشاد(نارنجي و زرد) بيشتر استفاده شود.

تبصره 1 : استفاده از لوستر مناسب و آويز هاي سقفي

و ديواري به منظور تامين نور و زيبايي سالن الزامي است .

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

30

سيستم صوتي و ويدئوي مركزي :

سالن بايد به سيستم صوتي ميكروفون و ويدئوي مركزي جهت پخش موزيك مجهز باشد .

 

*

 

*

 

*

31

 

سيستم گرمايش و سرمايش :

سالن پذيرايي بايد داراي سيستم گرمايش ( شوفاژ يا فن كوئل ) و سيستم سرمايش ( كولر يا فن كوئل ) باشد .

تبصره 1 : در صورت استفاده از انواع بخاري گازي يا برقي وجود دودكش مخصوص الزامي است .

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

32

1-32

2-32

3-32

كف سالن :

كف سالن بايد با موكت، پاركت، سراميك يا سنگ مرغوب مفروش شود .

كف سالن بايد با موكت، پاركت، سراميك يا سنگ خوب مفروش شود.

كف سالن بايد با موكت، پاركت، سراميك يا سنگ معمولي مفروش شود.

 

*

-

-

 

-

*

-

 

-

-

*

33

1-33

 

2-33

 

3-33

حوضچه با فواره :

ايجاد حوضچه سراميك شده از نوع مينياتوري مرغوب مجهز به فواره و چراغهاي الوان در معرض ديد الزامي است .

ايجاد حوضچة كاشي كاري شده از نوع خوب مجهز به فواره و چراغهاي الوان در معرض ديد الزامي است.

ايجاد حوضچة كاشي كاري شده از نوع معمولي مجهز به فواره و چراغهاي الوان در معرض ديد الزامي است.

 

*

 

-

 

-

 

-

 

*

 

-

 

-

 

-

 

*

34

 

جايگاه مخصوص اجراي موسيقي سنتي :

ايجاد سن و جايگاه مخصوص اجراي موسيقي ايراني سنتي و محلي زنده در ابعاد مورد نياز و در معرض ديد ميهمانان پيش بيني شود . استفاده از آلات و ادوات موسيقي اصيل ايراني مانند ضرب ، دف ، كمانچه ، تار ، سنتور ، فلوت و... و يا سازهاي خارجي نظير ترومپت ، ويلن ، پيانو ، گيتار با تاييد ارگان ذيربط بلا مانع است.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

35

 

سقف سالن :

وجود طاقديس هاي متنوع و طاقهاي ضربي قوس دار با نازك كاري ها ، گچبري ها ، آينه كاري ها و رسمي بندي ها(تركيب آجر و كاشي) ضروري است رنگ آميزي سقف هماهنگ با محيط سالن الزامي است .

 

 

*

 

 

*

 

 

*

36

ديوار سالن :

ديوارها هماهنگ با محيط سالن با نقاشي هاي سفره خانه اي در سطوح وسيع تزئين و رنگ آميزي شود.

تبصره 1 : تابلوهايي با مناظر جذاب و زيبا براي ديوارها نصب شود .

تبصره 2 : براي جلب توجه ميهمانان از ويترين ها و طاقچه هاي مخصوص (رف) جهت نمايش اشيا ي قديمي و سنتي براي قرار دادن شمع يا چراغهاي گردسوز مناسب استفاده شود .

 

*

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

*

37

1-37

 

2-37

 

3-37

پرده هاي سالن :

پرده هاي سالن پذيرايي بايستي از انواع پارچه و تور حرير از نوع مرغوب و هماهنگ با ساير رنگهاي محيط انتخاب و نصب شود .

پرده هاي سالن پذيرايي بايستي از انواع پارچه و تور حرير از نوع خوب انتخاب و نصب شود.

پرده هاي سالن بايد از انواع پارچه و تور حرير از نوع معمولي انتخاب و نصب شود.

 

*

 

-

 

-

 

-

 

*

 

-

 

-

 

-

 

*

38

چيدمان سالن :

چيدمان 50% از سطح سالن با ميز و صندلي و 50% بقيه با تخت يا نيمكت مفروش شده همراه با پشتي الزامي است.

 

*

 

*

 

*

39

1-39

2-39

3-39

 

 

 

4-39

5-39

6-39

7-39

8-39

9-39

 

 

ميز، صندلي و نيمكتهاي مفروش شده با پشتي :

ميزها بايد چوبي با روكش قابل شستشو و از جنس مرغوب انتخاب شود .

ميزها بايد چوبي با روكش قابل شستشو و از جنس خوب انتخاب شود.

ميزها بايد چوبي با روكش قابل شستشو و از جنس معمولي انتخاب شود.

تبصرة 1 : ميزها بايد با سفره يا رو ميزي ، لچكي هاي ترمه اي ، دستمال سفره و شمارة ميز بر اساس تعداد نفرات مرتب شود.

تبصرة 2 : قرار دادن زيرسيگاري بر روي ميزهاي غذاخوري ممنوع است.

صندلي ها بايد كاملا راحت و از نوع مرغوب انتخاب شود.

صندلي ها بايد كاملا راحت و از نوع خوب انتخاب شود.

صندلي ها بايد كاملا راحت و از نوع معمولي انتخاب شود.

تخت يانيمكتهابايدچوبي وباپايه هاي محكم واز نوع مرغوب انتخاب شود.

تخت يانيمكتهابايدچوبي و با پايه هاي محكم و از نوع خوب انتخاب شود.

تخت يانيمكتهابايدچوبي وباپايه هاي محكم واز نوع معمولي انتخاب شود.

تبصرة 3 : تخت يا نيمكتها بايدبا قاليچه، گليم هاي گلدار، متكاهاي ترنجي نخي مفروش شده ومجهزبه پشتي با منگوله هاي قاليچه اي باشد.

 

*

-

-

 

*

 

*

*

-

-

*

-

-

*

 

-

*

-

 

     *

 

*

-

*

-

-

*

-

*

 

-

-

*

 

*

 

*

-

-

*

-

-

*

*

40

1-40

 

2-40

 

3-40

چيدمان ميزها ( ميزان پلاس ) :

 در چيدمان ميزها بايد از كارد و چنگال  ، ليوان بلوري و ظروف چيني مرغوب با آرم و نام سفره خانه استفاده شود .

در چيدمان ميزها بايد از كارد و چنگال ، ليوان بلوري و ظروف چيني خوب با آرم و نام سفره خانه استفاده شود.

در چيدمان ميزها بايد از كارد و چنگال ، ليوان بلوري و ظروف چيني معمولي با آرم و نام سفره خانه استفاده شود.

 

*

 

-

 

-

 

-

 

*

 

-

 

-

 

-

 

*

41

1-41

2-41

3-41

4-41

 

5-41

6-41

7-41

8-41

 

 

9-41

10-41

11-41

 

 

12-41

13-41

14-41

15-41

16-41

تجهيزات سالن :

تهية صندلي هاي راحتي و پشتي.

تهية ميز در ابعاد مختلف.

تهية پارچه هاي ضخيم ماهوتي جهت زير رو ميزيها.

تهية پارچه هاي پليسه براي ميزهاي بوفه ، روميزي ، لچكي هاي ترمه اي ودستمال سفره به تعداد مورد نياز.

تهية انواع ظروف چيني ، بلوري و كريستال.

تهية انواع كارد، چنگال و قاشق در سايزهاي مختلف.

تهية بشقابهايي در سايزهاي مختلف.

تهية گلدان، فلفل دان، ظروف سس خوري، استكان كمر باريك با سيني فلزي برنزي، فنجان، نعلبكي، قوري چيني يا بلوري در اندازه هاي مختلف.

تهية ميز كار كمكي مجهز به وسايل لازم.

تهية ميز چرخ دار ( ترولي ) جهت حمل غذا و ظروف.

تهية ميز بوفه مجهز به انواع ديس و سيني بزرگ استيل دسته دار و ظروف دو جدارة مخصوص براي گرم نگهداشتن غذا ( شف اند ديش )  الزامي است.

تهية ميز كمكي به منظور استفاده از آن در كنار ميز ميهمان.

تهية شمارة ميز و تابلوي رزرو ميز به تعداد لازم.

حذف انواع زيرسيگاري از روي ميز.

تهية انواع ليوان در اندازه هاي مختلف، پارچ بلوري به تعداد لازم.

تهية تجهيزات و وسايل اداري براي دفتر سرپرست سالن.

 

*

*

*

*

 

مرغوب

مرغوب

مرغوب

مرغوب

 

 

*

*

مرغوب

 

 

*

*

*

مرغوب

*

 

*

*

*

*

 

خوب

خوب

خوب

خوب

 

 

*

*

خوب

 

 

*

*

*

خوب

*

 

*

*

-

*

 

معمولي

معمولي

معمولي

معمولي

 

 

*

*

معمولي

 

 

*

*

*

معمولي

*

42

تنور :

ايجاد تنور جهت تهية انواع نان تنوري الزامي است.

تبصرة 1 : براي تسريع در ارائه سوپها ، سالادها ، اشتهاآورها ، نوشيدنيها ودسرها،تخصيص ميز بوفه درمكاني مناسب بادسترسي آسان الزامي است

تبصره 2 : براي گرم نگهداشتن غذا به مدت طولاني استفاده از شف اند ديش در ميز بوفه الزامي است .

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

43

لباسهاي متحدالشكل كاركنان :

طراحي و تهيه لباس متحدالشكل محلي براي كلية كاركنان از جمله نگهبان و ميزبانان هر كدام دو دست الزامي است.

تبصره 1 : استفاده كاركنان آشپزخانه و آبدارخانه از يونيفرم مخصوص آشپزي (پيش بند،كلاه،بلوزسفيد،شلوارشطرنجي وكفش) ضروري است.

تبصره 2 : استفاده ظرفشور از پيش بند چرمي بلند ، دستكش پلاستيكي و چكمه الزامي است .

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

44

 

 

1-44

 

 

 

2-44

3-44

ليست غذا :

استفاده از غذاهاي محلي هر استان همراه با ساير غذاهاي ايراني مانند انواع چلوها،پلوها،كبابهاخورشها ، پيش غذاها ، ترشيجات و... الزامي است.

تهيه منوي غذا ( فهرستي از ليست غذاهاي موجود بر اساس انواع پيش غذا ، غذاهاي اصلي ايراني ، دسرها و نوشيدنيهاي گرم و سرد ) با قيد نرخ بصورت خطاطي زيبا در داخل فولدرهاي چرمي به تعداد ميزها الزامي است .

تهية منوي غذا به صورت تايپ شده و مجلد با قيد نرخ الزامي است.

تهية منوي غذا بدون خط خوردگي و با قيد نرخ الزامي است.

 

*

 

*

 

 

-

 

-

 

*

 

-

 

 

*

 

-

 

*

 

-

 

 

-

 

*

45

 

فيلتر : به منظور جلوگيري از سرو صداي آشپزخانه و ممانعت از انتشار بوي غذا در سالن بايد با نصب دو درب بادبزني فضايي به عنوان فيلتر بين سالن پذيرايي و آشپزخانه ايجاد شود .

 

*

 

 

*

 

 

*

 

46

مساحت فضاي فيلتر :

حداقل مساحت فضاي فيلتر بر حسب درجه به متر مربع برابر است با :

6 متر مربع

5 متر مربع

4 متر مربع

47

مساحت آشپزخانه :  

 مساحت آشپزخانه نبايد كمتر از 4/1 مساحت سالن پذيرايي باشد و حداقل مساحت آن بر حسب درجه برابر است با :

 50  متر مربع 

         

40  متر مربع

 

30   متر مربع

 

48

وضعيت آشپزخانه :

آشپزخانه ضمن حفظ طبخ سنتي بايستي مجهز به سيستم طبخ صنعتي نيز بوده و كلية ظروف طبخ بايد استاندارد باشد .

 

*

 

*

 

*

49

1-49

 

2-49

3-49

4-49

5-49

6-49

7-49

8-49

9-49

10-49

11-49

12-49

13-49

14-49

15-49

16-49

17-49

18-49

19-49

20-49

21-49

تجهيزات و وسايل سنگين آشپزخانه :

ايجاد قفسه هاي آلومينيومي محكم در مكاني مناسب از آشپزخانه براي قرار دادن ظروف و وسايل سنگين الزامي است .

تهية يخچال ايستادة قصابي.

تهية يخچال ويتريني.

تهية فريزر صندوقي.

تهية ظرف شويي اتوماتيك.

تهية اجاق گاز و فر شيريني پزي.

تهية ميز كار استيل بزرگ با كشوهاي متعدد.

تهية دم كن برنج.

تهية همزن برقي.

تهية چرخ گوشت.

تهية دستگاه سيب زميني سرخ كن.

تهية انواع ماهي تابه و قابلمه سنگين و بزرگ.

تهية انواع دستگاه سرخ كن چدني .

تهية دستگاه يخساز.

تهية باسكول.

تهية كابينت مخصوص جهت گرم نگهداشتن ظروف .

تهية كباب پز گازي.

تهية كباب پز ذغالي و گازي.

تهية ميز كار براي پسايي كردن گوشت فيله و راسته .

تهية ترولي حمل مواد غذايي.

تهية ميز كار قصابي .

 

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

50

1-50

 

2-50

3-50

4-50

5-50

6-50

7-50

8-50

9-50

10-50

11-50

12-50

13-50

14-50

15-50

16-50

17-50

18-50

19-50

تجهيزات و وسايل سبك آشپزخانه :

جهت قرار دادن ظروف چيني ، بلور و كريستال از كابينتهاي درب دار بايد استفاده شود.

تهية انواع ماهي تابه و قابلمة چدني سبك.

تهية تستر نان.

تهية انواع كارد آشپزي.

تهية انواع تختة كار از نوع پلاستيك فشرده.

تهية انواع ملاقه پاتيل صافي و الك.

تهية ترازو.

تهية ساعت.

تهية انواع ساطور ، مسقل ( چاقو تيزكن ) .

تهية انواع ظروف ادويه.

تهية انواع كابينتهاي ديواري.

تهية جعبة كمكهاي اوليه.

تهية كپسول اطفاء حريق.

نصب سيستم اعلام حريق.

تهية سماور برقي.

تهية دستگاه قهوه جوش.

تهية تجهيزات و وسايل اداري دفتر سرآشپز.

تهية و نصب جعبة اعلانات  و برنامه هاي غذايي.

تهية سطل هاي زبالة درب دار.

 

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

51

ارتباط آشپزخانه با سالن پذيرايي :

آشپزخانه بايد در ارتباط مستقيم با سالن پذيرايي باشد.

*

*

*

52

ديوار آشپزخانه : ديوار آشپزخانه بايد تا زير سقف كاشيكاري شود .

تبصره 1 : ديوارها بايد با سه لايه قير و دو لايه گوني ايزوله شود .

*

*

*

*

*

*

53

روشنايي آشپزخانه :

آشپزخانه بايد نور كافي ( طبيعي و يا مصنوعي ) داشته باشد .

 

*

 

*

 

*

54

كف آشپزخانه :

كف آشپزخانه بايد از سراميك هاي ضد لغزش مفروش شود .

تبصره 1 : كف آشپزخانه بايد با سه لايه قير و دو لايه گوني ايزوله شود .

 

*

*

 

*

*

 

*

*

55

سقف آشپزخانه :

سقف آشپزخانه بايد با دامپهاي فلزي طراحي و رنگ آميزي شود .

 

*

 

*

 

*

56

فيلتر چربي گير :  كانال فاضلاب آشپزخانه بايد عريض و مجهز به فيلتر چربي گير با درپوش مشبك و متحرك باشد .

*

*

*

57

آب سرد و گرم :

آشپزخانه بايد مجهز به لوله كشي آب سرد و گرم و شير مخلوط باشد .

 

*

 

*

 

*

58

 

پنجره ها : حتي المقدور پنجره هاي آشپزخانه به فضاي آزاد راه داشته باشد . در اينصورت بايد مجهز به توري سيمي باشد .

 

*

*

59

لوله كشي گاز آشپز خانه :

آشپزخانه بايد مجهز به لوله كشي گاز استاندارد باشد . در غير اينصورت اختصاص محلي مناسب جهت جايگاه و نگهداري مواد سوختي خارج از آشپزخانه و لوله كشي به آشپزخانه الزامي است .

 

*

 

*

 

*

60

هواكش و هود مركزي :

آشپزخانه بايد مجهز به هواكش و هود مركزي مناسب باشد .

 

*

 

*

 

*

61

سيستم سرمايش و گرمايش :

آشپزخانه بايد مجهز به سيستم گرمايش و سرمايش مناسب باشد .

 

*

 

*

 

*

62

بهداشت محيط آشپز خانه :

رعايت بهداشت شخصي ، بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط كار براي كاركنان كليه قسمتها الزامي است .

 

*

 

*

 

*

63

1-63

 

2-63

3-63

4-63

محل ظرفشويي :

محل ظرفشويي بايد در مجاورت آشپزخانه در نظر گرفته شود .

تبصره 1 : پيش بيني ظرف شويي اتوماتيك بلامانع است.

ظرفشويي بايدمجهز به سينك سه خانه اي وداراي آب گرم و سرد باشد.

قفسه بندي براي ظروف سبك و سنگين الزامي است .

كف ظرفشويي بايد مجهز به سراميك ضد لغزش و داراي كف شور باشد .

 

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

64

مساحت محل ظرفشويي :

حداقل مساحت محل ظرفشويي بر حسب درجه برابر است با :

4 متر مربع

3 متر مربع

2 متر مربع

65

مساحت آبدارخانه : مساحت آبدارخانه بايد 4/1 مساحت آشپزخانه بوده و حداقل مساحت آن بر حسب درجه به متر مربع برابر است با :

5/12

متر مربع

10

متر مربع

5/7

متر مربع

66

ارتباط آبدارخانه با آشپزخانه :

آبدارخانه بايد در ارتباط با آشپزخانه و سالن پذيرايي باشد .

 

*

 

*

 

*

67

آب سرد و گرم : آبدارخانه بايد داراي سينك ظرفشويي استيل سه خانه اي بوده و داراي آب گرم و سرد باشد .

*

*

*

68

ديوار ، كف و سقف :

ديوارهاي آبدارخانه بايد تا زير سقف كاشي كاري ، كف آن ايزوله و مجهز به سراميك ضد لغزش ، داراي كفشور و سقف آن رنگ آميزي شود .

 

*

 

*

 

*

69

سرمايش ، گرمايش و روشنايي :

آبدارخانه بايد به سيستم سرمايش و گرمايش مجهز بوده داراي هواكش ، نور طبيعي و مصنوعي و روشنايي كافي باشد .

 

*

 

*

 

*

70

قفسه بندي آبدارخانه :

قفسه بندي آبدار خانه براي قرار دادن ظروف مختلف الزامي است .

 

*

 

*

 

*

71

 

1-71

لوله كشي گاز آبدار خانه :

اجاق گاز و سماور آبدارخانه بايد به سيستم لوله كشي گاز متصل باشد.

استفاده از سماور برقي و يا ذغالي بلا مانع است.

 

*

*

 

*

*

 

*

*

72

مساحت سرد خانه : حداقل مساحت سرد خانه زير صفر و بالاي صفر با ظرفيت مورد نياز بر حسب درجه  برابر است با :

6

 متر مربع

5

متر مربع

4

متر مربع

73

سرد خانه زير صفر و بالاي صفر : ايجاد سرد خانه هاي زير صفر و بالاي صفر به نسبت 2/1 مساحت انبار الزامي است .

تبصره1:داخل سردخانه هابايدباقفسه هاي آلومينيومي طبقه بندي شود.

تبصره 2 : كف سردخانه ها بايد با زير پايي هاي چوبي و مشبك متحرك و قابل شستشو مجهز شود .

تبصره 3 : چيدمان ، نگهداري و مصرف مواد غذايي داخل سردخانه ها بايد بر اساس تاريخ ورود اجناس طبقه بندي و مصرف شود .

تبصره 4 : مواد غذايي پس از پاك كردن بايد داخل ظروف استيل و يا ظروف پلاستيكي درب دار قرار گرفته با نصب بر چسب نام مواد غذايي داخل ظرف و تاريخ مصرف آن در طبقات جا سازي شود .

تبصره 5 : استفاده از دمپايي مخصوص براي افرادي كه وارد سردخانه مي شوند الزامي است .

*

 

*

*

 

*

 

*

 

 

*

*

 

*

*

 

*

 

*

 

 

*

*

 

*

*

 

*

 

*

 

 

*

74

 

يخچال و فريزر : پيش بيني يخچال از نوع ايستاده و ويتريني و فريزر از نوع صندوقي با ظرفيت مورد نياز الزامي است .

 

*

 

*

 

*

75

انبار مواد مصرفي : پيش بيني انبار براي مواد غذايي ، مواد مصرفي ، ظروف شكستني و چيني آلات و  وسايل سبك و سنگين در فضايي به نسبت 4/1 فضاي آشپزخانه الزامي است .

 

*

 

*

 

*

76

مساحت انبار :

حداقل مساحت انبار بر حسب درجه  برابر است با :

5/12

متر مربع

10

متر مربع

5/7

متر مربع

77

1-77

2-77

3-77

4-77

5-77

6-77

7-77

مشخصات انبار :

ديوارها تا زير سقف سنگ يا كاشيكاري شود .

كف با موزائيك مفروش شود .

سقف رنگ آميزي شود .

درب فلزي با دريچه مشبك و نصب توري سيمي ايجاد شود .

قفسه بندي فلزي محكم نصب شود .

هواكش قوي جهت تهويه كامل نصب شود .

روشنايي كافي و داراي نور طبيعي و يا مصنوعي لازم باشد .

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

78

سرويس هاي بهداشتي عمومي :

ايجاد سرويس هاي بهداشتي زنانه و مردانه مجزا مجهز به آب گرم و سرد و شير مخلوط الزامي است .

تبصره 1 : فضاي توالت ، دستشويي عمومي زنانه و مردانه بايد در عين مستقل بودن در محلي مناسب و دور از يكديگر پيش بيني شود.

تبصره 2 : سرويس هاي بهداشتي عمومي بايد طوري طراحي شود كه با باز كردن در ورودي آنها داخل دستشويي ها ديده نشود .

تبصره 3 : سرويسهاي بهداشتي عمومي بايد طوري طراحي شود كه دو قسمت توالت و دستشويي نيز از هم مجزا باشند .

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

79

مساحت سرويسهاي بهداشتي عمومي :

حداقل مساحت مورد نياز براي ايجاد سرويسهاي بهداشتي زنانه و مردانه بر حسب درجه  برابر است با :

35   متر مربع

30

متر مربع

 

20

متر مربع

 

80

 

تعداد سرويسهاي بهداشتي عمومي : حداقل تعداد سرويسهاي بهداشتي عمومي بر حسب درجه و مساحت تعيين شده برابر است با :

8

چشمه

6

چشمه

4

چشمه

81

 

 

 

توالت فرنگي :

احداث يك دستگاه توالت فرنگي زنانه و يك دستگاه توالت فرنگي مردانه مجهز به دستشويي براي استفاده معلولين ، اتباع خارجي ، بيماران و اقليتهاي مذهبي الزامي است .

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

82

1-82

 

 

 

2-82

3-82

4-82

5-82

 

6-82

مشخصات سرويسهاي بهداشتي عمومي :

-كف سرويسهاي بهداشتي بايد با دو لايه گوني و سه لايه قير ايزوله شده و با سراميكهاي ضد لغزنده مفروش شود .

تبصره 1 : ارتفاع كف تا زير سقف سرويسهاي بهداشتي نبايد كمتر از 20/2 متر باشد .

-ديوارها بايد تا زير سقف كاشي شود .

- نور و روشنايي كافي داشته باشد .

- نصب هواكش ، فلاش تانك ، سيفون و شير مخلوط الزامي است .

- نصب آيينه ، ظرف صابون مايع ، رخت آويز ، دستمال توالت ، سشوار و سطل زباله درب دار الزامي است .

- ضد عفوني با مواد مجاز و نظافت مستمر و نصب بو گير الزامي است .

 

*

 

*

 

*

*

*

*

 

*

 

*

 

*

 

*

*

*

*

 

*

 

*

 

*

 

*

*

*

*

 

*

83

درب ورودي سرويسهاي بهداشتي عمومي :

درب ورودي بايستي مجهز به ترمز درب باشد .

تبصره 1 : براي سهولت استفاده افراد معلول عرض دربها بايد حداقل 80 سانتيمتر باشد .

 

*

*

 

*

*

 

*

*

84

1-84

 

2-84

3-84

4-84

 

5-84

6-84

7-84

8-84

9-84

10-84

نمازخانه :

نمازخانه زنانه و مردانه از هم جدا در محلي مناسب و دور از سر و صدا با نصب تابلوي راهنما ايجاد شود .

درب ، پنجره ، ديوارها و سقف نمازخانه بايستي رنگ آميزي شود .

نمازخانه بايستي داراي سيستم حرارتي و برودتي باشد .

نمازخانه بايدروشنايي و نوركافي داشته و از هواي مطبوع برخوردار باشد.

جهت قبله در روي ديوار مشخص شده باشد .

به تعداد مورد نياز مهر ، تسبيح ، قرآن و كتاب دعا وجود داشته باشد.

محلي براي كفش كني تدارك ديده شود .

كف نمازخانه بايد كاملا پاكيزه و نظافت آن بطور مستمر انجام شده بطوريكه عاري از هرگونه بوي بد باشد .

درب بايد طوري تعبيه شود كه از بيرون داخل نمازخانه ديده نشود .

براي نمازخانه نصب پرده الزامي است .

 

*

 

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

85

مساحت نماز خانه :

حداقل مساحت نمازخانه بر حسب درجه  برابر است با :

20   متر مربع

15

 متر مربع

10

متر مربع

86

 

 

 

 

1-86

2-86

3-86

4-86

 

5-86

 

6-86

7-86

 

8-86

9-86

10-86

11-86

12-86

13-86

لاكر كاركنان ( رختكن ، توالت ، دستشويي ، حمام ، كمد لباس ، محل غذاخوري و محل استراحت موقت كاركنان ) :

كاركنان سفره خانه به جهت سرويس دهي و ارتباط نزديك با ميهمانان ميبايست هميشه پاكيزه و آراسته باشند. به همين منظور در نظر گرفتن لاكر كاركنان به شرح زير ضروري است :

ايجاد رختكن مخصوص ،

ايجاد حمام ، توالت ، دستشويي .

احداث اتاق استراحت موقت .

ايجاد غذاخوري براي كاركنان در مكاني مناسب و دور از دسترس ميهمانان .

 رعايت كليه موازين بهداشتي در لاكر كاركنان ( بهداشت شخصي ، بهداشت غذايي و بهداشت محيط ) الزامي است .

نصب درب توري فلزي براي پنجرها.

نصب هواكش، فلاش تانك، سيفون و شير مخلوط براي سرويس هاي بهداشتي.

نصب آينه، ظرف صابون مايع، دستمال توالت، سطل زبالة درب دار.

ضدعفوني با مواد مجاز، نصب بوگير و نظافت مستمر سرويس بهداشتي.

كاشي كاري ديوارها تا زير سقف.

تامين نور و روشنايي كافي.

رنگ آميزي سقف.

نصف كفپوش مناسب.

 

 

    

 

 

*

*

*

*

 

*

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

*

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

*

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

87

 

مساحت لاكر كاركنان :

حداقل مساحت لاكر كاركنان بر حسب درجه  برابر است با :

35

متر مربع

30

متر مربع

20

متر مربع

88

1-88

2-88

 

3-88

 

تعداد پاركينگ :

به ازاي هر 8 نفر ميهمان يك واحد پاركينگ بايد در نظر گرفته شود.

به ازاي هر10 نفرميهمان يك واحد پاركينگ بايستي در نظر گرفته شود.

به ازاي هر12 نفرميهمان يك واحد پاركينگ بايستي در نظر گرفته شود.

تبصره 1 : در سفره خانه هاي خارج از محدوده شهري به ازاي هر 4 نفر ميهمان ايجاد يك واحد پاركينگ در محوطه روباز مجهز  به سايه بان الزامي است.

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

89

مساحت پاركينگ :

حداقل مساحت پاركينگ بر حسب درجه  برابر است با :

80

متر مربع

60

متر مربع

50

متر مربع

90

1-90

2-90

3-90

4-90

5-90

6-90

7-90

 

شرايط احداث پاركينگ :

تردد در پاركينگ بايد از يك ورودي انجام گيرد .

حداقل ارتفاع ورودي پاركينگ بايستي 2 متر باشد .

حداقل عرض رامپ ورودي پاركينگ بايد 5/3 متر باشد .

فضاي مورد نياز جهت توقف اتومبيل  بايد 3 متر در 5 متر باشد.

عرض گردش مانوراتومبيل بايد 5 متر محور به محور در نظر گرفته شود.

كف پاركينگ مفروش يا آسفالت و خط كشي شده باشد .

نصب تابلوهاي ورود و خروج ، هواكش ،كپسول اطفاي حريق و تامين روشنايي الزامي است .

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

91

 

 

موتور خانه :

اختصاص محلي مناسب جهت موتور خانه داراي پنجره به فضاي باز ، هواكش قوي در زير زمين يا مكان مناسب ديگر بايد پيش بيني شود .

 

*

 

*

 

*

92

 

مساحت موتورخانه :

حداقل مساحت موتورخانه برحسب درجه  برابر با :

10

متر مربع

10

 متر مربع

8

متر مربع

93

محل تابلوي اصلي و كنتور برق : كنتور برق و تابلوي اصلي برق بايد در محلي مناسب در مجاورت موتورخانه مجهز به درب ايمني دور از دسترس ميهمانان در نظر گرفته شود .

 

*

 

*

 

*

94

ژنراتور برق اضطراري :

محلي مناسب جهت نصب ژنراتور برق در نظر گرفته شود . بطوريكه فاقد سر و صدا بوده و بايد داراي قدرتي باشد كه بتواند نور لامپهاي اضطراري فضاهاي مورد نياز مخصوصا برق سردخانه ها را تامين نمايد .

 

*

 

*

 

*

95

تامين گرماي فضاهاي عمومي : گرماي سفره خانه و ساير فضاي عمومي آن بايد از طريق شوفاژ و يا فن كوئل تامين گردد .

*

*

*

96

 

 

 

 

 

تامين سرماي فضاهاي عمومي :

جهت تامين برودت ، استفاده از كولر آبي ، كولر گازي ، فن كوئل و پنكه با در نظر گرفتن شرايط اقليمي الزامي است .

تبصره 1 : در صورت استفاده از كولر آبي محل استقرار آن بايد در پشت بام يا محل مناسب ديگري پيش بيني شود .

تبصره 2 : كانالهاي مربوط به كولرآبي بايدبصورت توكارپيش بيني شو .

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

97

لوله كشي گاز سفره خانه : سيستم لوله كشي گاز شهري براي موتورخانه و آشپزخانه بايد به تاييد شركت ملي گاز برسد .

تبصره 1 : در صورت نبود گاز شهري لوله كشي از محل جايگاه كپسولها و مواد سوختي به آشپزخانه بايد بصورت استاندارد انجام شود .

تبصره 2 : مكان نگهداري كپسولها و جايگاه مواد سوختي در محوطه بايد مجهز به سايبان و محصور باشد .

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

*

 

*

 

*

98

تامين آب مصرفي :

تامين آب سفره خانه از سيستم آب شهري الزامي است .

تبصره 1 : در صورت نبود آب شهري ، تامين آب مصرفي تصفيه شده با فشار استاندارد از طريق منابع ذخيره آب براي سرويسهاي بهداشتي ، آشپزخانه و آبدارخانه الزامي است .

تبصره 2 : در مناطقي كه فاقد آب تصفيه شده شهري هستند تعبيه دستگاه تصفيه آب وسختي گير بايدمورد تاييد سازمان ذيربط قرار گيرد.

تبصره 3 : در صورت غير قابل شرب بودن آب مصرفي ميبايست علائم هشدار دهنده نصب گرديده و جهت تامين آب شرب تداركات ويژه اي پيش بيني شود .

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

99

 

 

 

پله فرار : پيش بيني پله فرار به فضاي باز ، معبر عمومي براي كلية سفره خانه ها ، مخصوصاً سفره خانه هايي كه در طبقة زيرزمين قرار دارند الزامي است .

تبصره  :نصب چراغ راهنماوعلائم براي پله فراردرسفره خانه الزامي است

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

100

سيستم دفع فاضلاب و زباله : در سفره خانه بايد سيستم دفع فاضلاب و جمع آوري زباله پيش بيني شده باشد .

تبصره 1 : سيستم دفع فاضلاب بايد به تاييد سازمان حفاظت محيط زيست و يا اداره بهداشت محيط منطقه رسيده باشد .

*

 

*

*

 

*

*

 

*

101

 سيستم اعلام و اطفاء حريق : پيش بيني سيستم اعلام و اطفاء حريق و نصب كپسولهاي آتش نشاني و شيلنگ آتش نشاني ( جعبه F ) در سفره خانه بر اساس ضوابط سازمان آتش نشاني الزامي است .

 

*

 

*

 

*

102

فضاي سبز : در صورت وجود فضاي سبز حتي المقدور گلكاري و چمنكاري شده و شب هنگام با چراغهاي الوان تزيين شده باشد .

*

*

*

103

1-103

1-1-103

2-1-103

3-1-103

4-1-103

5-1-103

6-1-103

7-1-103

 

2-103

3-103

4-103

5-103

6-103

7-103

8-103

9-103

 

10-103

 

11-103

 

 

 

12-103

13-103

 

 

14-103

15-103

16-103

17-103

شرايط احراز پست ، مديريت سفره خانه و شرح وظايف مدير :

شرايط احراز پست :

داشتن مدرك تحصيلي ديپلم .

گذراندن دوره تخصصي مديريت پذيرايي و اخذ گواهينامه مربوطه.

اخذ كارت بهداشتي .

اخذ كارت صلاحيت فردي .

اخذ كارت عدم اعتياد .

آشنايي به زبان انگليسي در حد محاوره .

اخذ كارت مديريت سفره خانه از دفتر امور مراكز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي.

توانايي در تنظيم برنامه ها و تعيين وظايف هركدام از كاركنان .

نظارت بر اجراي صحيح كارهاي محوله به كاركنان .

نظارت بر اجراي بهداشت عمومي .

رعايت قوانين و مقررات مربوط به سفره خانه .

ايجاد روابط عمومي گسترده با سازمانهاي مختلف .

تلاش در جهت تامين رضايت ميهمانان .

تلاش در جهت ارتقاء سطح كيفيت خدمات سفره خانه .

 اجراي وظايف تعيين شده براي كلية پرسنل و همچنين مسئوليت ادارة سفره خانه به عهدة مدير ميباشد.

دارندة پروانة بهره برداري سفره خانه ميتواند در صورت دارا بودن شرايط فوق الذكر مديريت سفره خانه را نيز عهده دار شود.

افرادي كه سابقة تجربي ده ساله در مديريت سفره خانه و اطلاعات كافي در زمينة شغلي داشته باشند به تشخيص دفتر امور مراكز و خدمات گردشگري و استاندارد سازي بدون داشتن شرط بند 1-1-103 ميتوانند مديريت سفره خانه را عهده دار شوند.

مدير غير از اشتغال در سفره خانه نبايد شغل ديگري داشته باشد.

در صورت فوت، استعفاء ، غيبت يا لغو كارت مديريت ، بهره بردار سفره خانه موظف است ظرف مدت يك ماه نسبت به معرفي مدير اقدام نمايد در غير اين صورت سفره خانه تعطيل خواهد شد.

تلاش به منظور ارزش گذاري به فرهنگ اصيل ايراني .

اشاعة روحية جوانمردي ، احسان و سفرة باز .

ارزش گذاري به سنتها و آداب و رسوم .

حفظ حرمت سفره ، نان و روحية مهمان نوازي .

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

 

 

 

*

*

 

 

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

 

 

 

*

*

 

 

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

 

 

 

*

*

 

 

*

*

*

*

104

1-104

1-1-104

2-1-104

3-1-104

4-1-104

5-1-104

6-1-104

2-104

3-104

4-104

5-104

6-104

7-104

8-104

9-104

10-104

11-104

شرايط احراز پست حسابدار سفره خانه و شرح وظايف آن :

شرايط احراز پست :

داشتن مدرك تحصيلي ديپلم .

گذراندن دوره حسابداري و اخذ گواهينامه .

داشتن حداقل 2 سال تجربه حسابداري .

اخذ كارت بهداشتي .

اخذ كارت صلاحيت فردي .

اخذ كارت عدم اعتياد .

دريافت برنامه از مدير .

دريافت كليه وجوه نقدي از محل فروش واريز به حساب بانكي .

استخراج ميزان فروش و رفع مغايرتهاي احتمالي .

تنظيم گزارش روزانه در آمد و هزينه ها .

صدور اسناد و ثبت در دفاتر مالي .

كنترل فاكتورهاي خريد و پرداخت صورتحساب اجناس خريداري شده .

تنظيم ليست حقوقي پرسنل و پرداخت حقوق ماهيانه كاركنان .

تهيه صورت موجودي انبارها و ثبت اموال خريداري شده .

جمع آوري اسناد ثبت شده و تهيه تراز مالي و گزارش آن به مدير .

انجام كلية وظايف مربوط به تلفنچي و صندوقدار در سفره خانه هاي درجة سه .

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

105

 

1-105

1-1-105

2-1-105

 

3-1-105

4-1-105

5-1-105

6-1-105

7-1-105

2-105

3-105

4-105

5-105

6-105

7-105

8-105

9-105

10-105

 

11-105

12-105

13-105

 

14-105

15-105

شرايط احراز پست سر آشپز سفره خانه و شرح وظايف و نحوه ء ارائه خدمات آن :

شرايط احراز پست :

داشتن مدرك تحصيلي ديپلم .

گذراندن دوره تخصصي آشپزي و شيريني پزي و اخذ گواهينامه طي دورة آموزشي مربوطه.

داشتن حداقل 10 سال تجربه در آشپزي .

اخذ كارت بهداشت شخصي.

اخذ كارت صلاحيت فردي.

اخذ كارت عدم اعتياد.

آشنايي به زبان انگليسي در رابطه با توضيح نحوة طبخ.

ارائة برنامة كار با هماهنگي مدير.

تسلط در نحوة طبخ انواع غذاها و تنظيم منوي غذائي.

درخواست خريد مايحتاج آشپزخانه و كنترل آن پس از خريد.

نظارت بر خرد كردن گوشت و مرغ و پاك كردن ماهي و ميگو.

تاكيد در حفظ و نگهداري مواد غذائي فاسد شدني.

نظارت بر سفارش غذا بر اساس بن ارائه شده.

نظارت بر طبخ و تحويل غذاهاي طبخ شده.

رعايت كامل نظافت شخصي، حفظ ظاهر آراسته و رعايت نزاكت.

استفاده از يونيفورم مخصوص آشپزي (كلاه ، دستمال گردن ، روپوش ، پيش بند ، شلوار و كفش)

اطلاع سريع خرابي هاي ابزارووسايل به منظورتعميروسرويس نمودن آنها

تنظيم برنامة غذائي كاركنان سفره خانه و ارائة آن قبل از شروع كار.

اجراي مقررات ايمني، ،بهداشتي، حفاظتي و ايجاد نظم و انضباط دز محيط كار.

كنترل نظافت انجام شده در سطح آشپزخانه.

شركت در جلسة هماهنگي با حضور مدير، حسابدار و سرپرست سالن و ارائة پيشنهادات سازنده.

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

 

 

 

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

106

 

1-106

1-1-106

2-1-106

 

3-1-106

4-1-106

5-1-106

6-1-106

7-1-106

2-106

3-106

 

4-106

 

5-106

 

6-106

7-106

8-106

9-106

10-106

11-106

12-106

13-106

14-106

15-106

شرايط احراز شغل آشپز، سفره خانه و شرح وظايف و نحوة ارائة خدمات آن :

شرايط احراز شغل :

داشتن مدرك تحصيلي ديپلم.

گذراندن دوره هاي تخصصي آشپزي و شيريني پزي و اخذ گواهينامه طي دورة آموزشي مربوطه.

داشتن 5 سال تجربه در كار آشپزي.

اخذ كارت بهداشت شخصي.

اخذ كارت صلاحيت فردي.

اخذ كارت عدم اعتياد.

آشنايي به زبان انگليسي در حد مورد نياز.

دريافت برنامة كار از سرآشپز.

طبخ انواع غذا، پيش غذا، سوپ، شيريني جات و تسلط در تهية انواع سس ها و سالادها.

همكاري با سرآشپز در تنظيم درخواست خريد انواع مواد اوليه و مايحتاج.

كنترل دقيق اقلام درخواستي در زمان تحويل از نظر كميت و كيفيت كالا طبق درخواست.

جلوگيري از ضايعات بيشتر از حد معمول در پسايي مواد اوليه.

دقت در حفظ مواد غذائي فاسد شدني.

دقت در تميز كردن، خرد كردن ، شستن و طبخ غذا.

نظارت وهمكاري درسفارش غذابراساس بن صادره وتحويل غذا به ميزبان.

رعايت كامل نظافت شخصي، ادب و نزاكت و استفاده از يونيفورم.

همكاري ودقت دراعلام به موقع سرويس وسايل آشپزخانه گازسوزوبرقي.

همكاري در ايجاد نظم و انضباط در محيط كار و اجراي مقررات.

همكاري در تنظيم برنامه غذاي كاركنان، سرو كردن قبل از شروع كار.

كنترل و نظارت نظافت كلية فضاي آشپزخانه وسايل و ابزار.

انجام كلية وظايف مربوط به قناد و سر آشپز.

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

107

 

1-107

1-1-107

2-1-107

 

3-1-107

4-1-107

5-1-107

6-1-107

2-107

3-107

4-107

5-107

6-107

7-107

8-107

9-107

10-107

 

11-107

12-107

شرايط احراز كمك آشپز سفره خانه و شرح وظايف و نحوه ارائه خدمات آن :

احراز شرايط شغلي :

داشتن مدرك تحصيلي ديپلم .

گذراندن دوره هاي آشپزي و شيريني پزي و اخذ گواهينامه طي دورة آموزشي مربوطه.

داشتن حداقل 2 سال تجربه كار آشپزي .

اخذ كارت بهداشتي شخصي .

اخذ كارت صلاحيت فردي .

اخذ كارت عدم اعتياد .

دريافت برنامه كار از آشپز و سر آشپز .

كمك درآماده سازي وسايل اوليه كار، پسايي ، طبخ غذا طبق دستورات.

تحويل گرفتن اقلام درخواستي و قرار دادن در محل مربوطه .

دقت عمل و جلوگيري از ضايعات در پسايي .

دقت درپاك كردن، شستشوكردن، خرد كردن و آماده كردن مواد اوليه.

دقت در حفظ و نگهداري مواد غذايي فاسد شدني .

دقت در پاك كردن برنج و حبوبات و شستن آنها قبل از طبخ .

رعايت كامل موارد ايمني ، بهداشتي و حفاظتي .

شستشوي اجاقها ، فرها ، قفسه ها ، ميزهاي كار ، تخته كار و مرتب نمودن آنها قبل از پايان كار .

استفاده از يونيفرم آشپزي تميز .

اجراي ساير موارد بر اساس دستورات مقام مافوق .

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

 

 

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

108

1-108

1-1-108

2-1-108

3-1-108

4-1-108

2-108

3-108

 

4-108

 

 

 

5-108

 

6-108

7-108

8-108

9-108

 

10-108

11-108

شرايط احراز شغل ظرفشور ، شرح وظايف و نحوه ارائه خدمات :

شرايط احراز شغلي :

داشتن تحصيلات خواندن و نوشتن .

اخذ كارت بهداشت شخصي .

اخذ كارت صلاحيت فردي .

اخذ كارت عدم اعتياد .

دريافت دستور كار از مقام مافوق .

استفاده از چكمه ، پيش بند بلند چرمي يا پلاستيكي ، دستكش بلند ، روپوش و شلوار مخصوص و كلاه .

شستشوي كامل محوطه ، آشپزخانه ، انبار مواد غذايي ، سردخانه ها ، يخچال و فريزر ، قفسه ها ، سيخهاي كباب ، ديگها ، سينكها ، هود ، هواكش ها ، كف ، ديوار ، درب و پنجره ها و كليه وسايل سبك و سنگين و كليه ظروف با همكاري نظافتچي .

قرار دادن ظروف لك دار در تشتهاي حاوي وايتكس و استفاده از شوينده هاي مجاز .

تحويل دادن ظروف شسته شده و تميز شده به ميزبانان .

استفاده از سينك ظرفشويي سه خانه اي جهت شستشو و آبكشي .

جدا سازي ظروف شيشه اي ، چيني ،استيل قبل از آبكشي .

تخليه پس مانده غذا در سطل زباله درب دار و تخليه سطلهاي زباله با همكاري نظافتچي .

تقسيم كار با نظافتچي طبق دستور و برنامه ارائه شده .

انجام كلية وظايف مربوط به نظافتچي.

 

 

*

*

*

*

*

*

 

*

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

*

-

 

 

*

*

*

*

*

*

 

*

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

*

-

 

 

*

*

*

*

*

*

 

*

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

*

*

109

1-109

1-1-109

2-1-109

3-1-109

4-1-109

2-109

3-109

 

 

4-109

5-109

6-109

7-109

 

8-109

9-109

10-109

11-109

12-109

13-109

شرايط احراز شغل نظافتچي ، شرح وظايف و نحوه ارائه خدمات :

شرايط احراز شغلي :

تحصيلات خواندن و نوشتن .

اخذ كارت بهداشتي شخصي .

اخذ كارت صلاحيت فردي .

اخذ كارت عدم اعتياد .

دريافت دستور كار از سرپرست و مقام مافوق.

نظافت قسمتهاي مختلف آشپزخانه ، قنادي ، نانوايي ، آبدارخانه ، سالن پذيرايي ، يخچالها ، فريزرها ، سردخانه ها ، محوطه ، پاركينگ ، انباري ، موتورخانه .

استفاده صحيح و منطقي از مواد پاك كننده جهت نظافت .

درخواست وسايل ، ابزار و لوازم نظافت و استفاده اصولي از آنها .

توانايي حمل وسايل،موادوسايرملزومات به قسمتهاي مختلف سفره خانه.

مهارت در تميز كردن و خشك كردن و تي كشيدن راهرو ها و سرويسهاي بهداشتي عمومي و لاكر كاركنان .

تفكيك وسايل ولوازم مورداستفاده درسرويسهاي بهداشتي ازساير وسايل

استفاده از يونيفرم .

حضوربه موقع درمحل كارو رعايت مقررات بهداشتي ، ايمني و حفاظتي.

كنترل سطلهاي زباله و تخليه به موقع آنها .

تحويل زباله ها به ماشين هاي جمع آوري زباله .

همكاري با ظرفشور طبق دستور مقام مافوق .

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

*

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

110

 

1-110

1-1-110

2-1-110

3-1-110

4-1-110

5-1-110

6-1-110

7-1-110

2-110

3-110

 

4-110

 

5-110

6-110

7-110

8-110

 

9-110

10-110

11-110

 

12-110

13-110

 

14-110

15-110

16-110

شرايط احراز شغل سر پرست سالن پذيرايي ، شرح وظايف و نحوه ارائه خدمات آن :

شرايط احراز شغل :

داشتن مدرك تحصيلي ديپلم .

داشتن حداقل 10 سال تجربه تخصصي .

گذراندن دوره تخصصي پذيرايي و اخذ گواهينامه .

آشنايي به زبان انگليسي در حد توضيح در مورد غذاها .

اخذ كارت بهداشت شخصي .

اخذ كارت صلاحيت فردي .

اخذ كارت عدم اعتياد .

دريافت دستور از مدير در جهت انجام امور محوله .

تنظيم برنامه و تقسيم كار و نظارت حضور و غياب و تعيين وظايف كاركنان .

كنترل كاركنان از نظر فعاليت و عملكرد آنها و راهنمايي ميهمانان براي انتخاب ميز .

نظارت بر نحوه اخذ سفارش و سرو غذا به ميهمانان .

تسلط در سرو انواع غذاها .

درخواست خريدموادولوازم مصرفي درسالن وتحويل آن طبق درخواست.

تاكيد به كاركنان تحت پوشش در خصوص توجه به تامين رضايت ميهمانان .

توانايي توضيح و تشريح غذاهاي طبخ شده به ميهمانان .

مهارت در گرفتن دستور سفارش غذا از ميهمانان ايراني و خارجي .

ايجاد نظم و انضباط در محيط كار و توجه به مقررات ايمني ، بهداشتي و حفاظتي .

استفاده از يونيفرم مخصوص و تميز .

كنترل نظافت سالن ، ميزها ، وسايل و لوازم مصرفي . چيدمان ميزها  پس از اتمام كار .

استحمام روزانه و حفظ ادب ، ظاهر آراسته و نظافت شخصي ، كوتاه بودن موي سر و ناخن ، عدم استفاده از عطريات و ادكلن .

عدم استفاده از دخانيات و عدم مصرف غذاهاي بو دار .

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

 

*

*

*

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

 

*

*

*

*

 

*

*

*

 

*

*

 

*

*

*

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

-

-

111

1-111

1-1-111

2-1-111

3-1-111

 

4-1-111

 

5-1-111

6-1-111

7-1-111

2-111

3-111

 

4-111

5-111

 

 

6-111

7-111

8-111

9-111

 

10-111

11-111

12-111

13-111

شرايط احراز شغل ميزباني، شرح وظايف و نحوه ارائه خدمات آن:

شرايط احراز شغلي :

داشتن مدرك تحصيلي ديپلم .

داشتن حداقل 5 سال تجربه كار عملي مرتبط .

گذراندن دوره تخصصي پذيرايي و ميزباني و اخذ گواهينامه طي دورة آموزشي مربوطه.

آشنايي به زبان انگليسي در حد توضيح در مورد غذاها و راهنمايي ميهمانان .

اخذ كارت بهداشت شخصي .

اخذ كارت صلاحيت فردي .

اخذ كارت عدم اعتياد .

دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست سالن .

استحمام روزانه و رعايت نظافت شخصي ، حفظ ادب و ظاهر آراسته ، كوتاه بودن مو و ناخن و عدم استفاده از عطريات و ادوكلن .

كنترل كامل ميز و صندلي ها از نظر تميزي .

كنترل چيدمان ميزها از نظر وجود نمكدان ، فلفلدان ، ظرف سماق ، دستمال سفره ، لچكي ، كارد و چنگالها ، بشقابها ، ليوان ، ظرف سس خوري ، آبليمو ، روغن و زيتون و غيره .

مراقبت لازم در تعويض روميزي ها و لچكي ها .

دقت در اخذ سفارش غذا و تسلط در سرو انواع غذاها با اصول مربوطه .

ارائه بن غذا به آشپزخانه و دريافت غذاي ميهمان .

تحويل فيش غذا به صندوقدار و اخذ صورتحساب و ارائه آن به ميهمان و تحويل وجوهات به صندوقدار .

رعايت كامل اصول بهداشتي ، ايمني ، حفاظتي و انضباطي .

استفاده از يونيفرم تميز .

عدم استفاده از دخانيات و عدم مصرف غذاهاي بو دار .

انجام كلية وظايف مربوط به سر پرست سالن.

 

 

*

*

*

 

*