پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ضوابط درجه‌بندي مهمانپذير‌ها

 

ضوابط معماري،ساختماني و درجه‌بندي مهمانپذير‌هاي كشور

رديف

شرح مشخصات

درجه

 

سه

دو

يک

ممتاز

 

1

رعايت و اجراي ضوابط:

براي مهمانپذيرهاي جديدالاحداث وساختمانهاي تبديلي رعايت اين ضوابط از تاريخ ابلاغ در سراسر كشور الزامي است.

  

*

 

 *

  

*

 

*

 

2

مارك لازم جهت اخذ موافقت اصولي:

مداركي كه متقاضي بايد جهت تشكيل پرونده و اخذ موافقت اصولي ارائه نمايد عبارتند از:

الف)درخواست كتبي.

ب)ارائه فتوكپي سند مالكيت و يا فتوكپي اجاره‌نامه(موافقت مالك در صورت استيجاري بودن).

ج)ارائه كروكي موقعيت زمين و يا ساختمان تبديلي كه خيابانها،ساختمانها،تأسيسات و مناظر اطراف آن تا شعاع حداقل 100متر براي ساختمانهاي احداثي و 50متر براي ساختمانهاي تبديلي در آن مشخص شده و به تأييد سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان مربوطه نيز رسيده باشد.

  

 

 

*

 

 

 

 *

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

3

كميسيون فني:

زمين پيشنهادي و يا محل ساختمان تبديلي كه پس از بازديد و تأييد كارشناس فني معاونت نظارت،مناسب تشخيص داده شد بايد به تأييد كميسيون فني معاونت نظارت نيز برسد.

تبصره 1:كميسيون فني متشكل از كارشناس فني و معاون سازمان در حوزه نظارت بر خدمات سياحتي يا نماينده منتخب وي مي‌باشد.

تبصره 2:چنانچه محل تأسيس در محدوده شهري قرار گرفته باشد،پس از تأييد مناسب بودن مكان پيشنهادي توسط كارشناس فني،ارائه موافقت اوليه شهرداري مبني بر احداث مهمانپذير الزامي است.

تبصره 3:چنانچه محل مورد نظر خارج از محدوده شهري باشد،ارائه استعلام‌هاي لازم از ارگانهاي ذيربط الزامي است.

 

 *

 

 

 *

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

  *

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 *

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 *

 

 

 

 

*

 

 

 *

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 *

 

4

مساحت زمين:

حداقل مساحت زمين لازم جهت احداث و يا تبديل ساختمان به مهمانپذير بر حسب درجه به مترمربع برابر است با:

تبصره:برحسب موقعيت و شرايط خاص و همچنين تأييد كارشناس فني و ارائه گزارش مستدل ميتوان ارقام ذكر شده را تا حد قابل قبول تقليل داد.

 

 

 

200

 

 

 

 

 

*

  

200

  

*

 

 250

  

*

 

 300

 

*

 

5

شرايط درصد زير‌بنا:

حداكثر نسبت زيربناي هر طبقه به مساحت زمين به استثناء زير‌زمين و پاركينگ برابر است با:

تبصره1:درصدهاي تعيين شده زماني قابل اجراست كه با ضوابط شهرداري محل مغايرتي نداشته باشد.

تبصره2:بر حسب موقعيت و شرايط خاص و همچنين تأييد كارشناس فني و ارائه گزارش مستدل ميتوان ارقام ذكر شده را تا حد قابل قبول افزايش داد

 

 90%

 

*

 

 

 

90%

 

 

 

*

 

 

 

 

 80%

 

 

 

 *

 

 

*

 

 

 

 80%

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

6

تهيه نقشه‌ها:

نقشه‌هاي معماري،محاسباتي و تأسيساتي بايد توسط مهندساني كه داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشند تهيه وبا درج تاريخ،امضاء شده و توسط متقاضي ارائه شود.

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

  

*

 

*

  

*

 

7

نقشه‌هاي مورد نياز جهت بررسي و تصويب:

نقشه‌هائيكه جهت بررسي و تصويب بايد توسط متقاضي ارائه شوند عبارتند از:

الف)يك برگ نقشه             موجود در سازمان نقشه‌برداري كل كشور كه محل زمين يا ساختمان بر روي آن مشخص شده و به تأييد شهرداري محل يا دفتر فني استانداري و يا سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان مربوطه رسيده باشد.

ب)نقشه‌هاي محوطه‌سازي با مقياس مناسب و كليه طبقات مقاطع طولي و عرضي،نماها و پاركينگ (مانور اتومبيل‌ها مشخص شده باشد)با مقياس         و پلان موقعيت با مقياس          يا كوچكتر حتي‌المقدور با رعايت شرايط اقليمي و معماري محل تهيه شود.

ج)ارائه كليه نقشه‌هاي محاسباتي لازم.

د)ارائه كليه نقشه‌هاي تأسيساتي شامل كليه نقشه‌هاي الكتريكي و مكانيكي.

تبصره:پس از تأييد نقشه‌هاي معماري،متقاضي بايد نقشه‌هاي محاسباتي و تأسيساتي را ارائه نمايد. 

  

 

*

 

*  

*

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

*

 

 

  

*

 

 *

*

 *

 

*

 

 

  

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

*

 

 

8

تأييديه سازمان ميراث فرهنگي:

تأييد طرح ساختمانهاي احداثي و ساختمانهاي تبديلي در مناطق حفاظت شده از نظر معماري و شهرسازي توسط سازمان ميراث فرهنگي كشورالزامي مي‌باشد.

   

*

 

*

  

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

9

موقعيت مهمانپذير:

زمين يا ساختمان تبديلي بايد در نواحي خدماتي،اداري،تجاري و مسكوني طرح تفصيلي شهرها بوده و دسترسي مستقيم به خيابان يا كوچه داشته و حداقل عرض خيابان و كوچه بايد با اعداد مندرج در ستونهاي مقابل مطابقت داشته باشد.

تبصره:اين واحدها‌بايد‌ازمكانهايي نظير تعميرگاههاي پرسروصدا،پمپ‌بنزين،مراكز‌نظامي،آموزشي،بيمارستانها وغيره بدورباشند.

  

6

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

  

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

*

 

10

شرايط احداث مهمانپذير بر روي پاساژ:

احداث مهمانپذير بر روي پاساژ مجاز مي‌باشد مشروط بر اينكه اولاً ورودي مهمانپذير خارج از پاساژ باشد،ثانياً پاساژ مسقف بوده و ارتباطي با اتاقهاي مهمان نداشته باشد.

 

 *

  

*

 

 

 

 

 

 

 

*

  

*

 

11

در ورودي اصلي مهمانپذير:

در ورودي مهمانپذير بايد در حد قابل قبول عريض باشد و در صورت وجود شرايط خاص جغرافيائي حتي‌المقدور از دو در مقابل با فاصله مناسب از يكديگر استفاده شود.

  

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 *

 

12

رامپ معلولين و ارتفاع پله‌هاي ورودي:

ارتفاع پله‌هاي ورودي و ارتباطي طبقات حداكثر از 17سانتي‌متر بيشتر نباشد و شيب رامپ براي مهمانان معلول وويلچردار(صندلي چرخدار)بايستي بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي ايران در نظر گرفته شود.

 

 *

 

 *

 

 *

 

 

 

 

*

 

 

 

 

13

فضاهاي ورودي مهمانپذير:

اتاق مدير،پذيرش،لابي(محل انتظار و نشيمن)،سرويسهاي‌بهداشتي زنانه و مردانه مجزا،كابين تلفن و نمازخانه.

تبصره:سالن صبحانه‌خوري،آبدارخانه،رستوران وآشپزخانه نيز حتي‌المقدور در طبقه همكف در نظر گرفته شود.

 

 *

 

*

 

 

*

 *

  

*

 

*

 

 

 *

 

*

 

 

14

پذيرش:

مساحت محل پذيرش بدون احتساب فضاي پيشخوان نبايد‌از دو متر مربع كمتر باشد.

تبصره1:تخصيص فضائي جهت صندوق و تلفنخانه در محل پذيرش ضروري است.

تبصره 2:نصب جعبه كمكهاي اوليه در پذيرش الزامي است.

  

*

 

*

 

*

 

 

 

 

 

*

 *

*

 

 *

 

*

 

*

 

 

*

 

 

*

 

*

 

15

اتاق مديريت:

فضائي جهت اتاق مديريت متناسب با درجه مهمانپذير حتي‌المقدور در طبقه همكف پيش‌بيني شود.

 

 *

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

*

 

 

16

لابي(محل انتظار و نشيمن):

مساحت فضاي لابي بدون احتساب محل پذيرش به نسبت هر 5تخت براي مهمانپذير درجه3 و درجه‌2به مترمربع برابر است با:

و براي مهمانپذير‌هاي درجه يك و ممتاز به نسبت هر 4تخت به مترمربع برابر است با:

تبصره1:در هر صورت حداقل مساحت لابي نبايد از 10مترمربع كمتر باشد.

تبصره2:لابي(محل انتظار و نشيمن)در صورت امكان در طبقه همكف در نظر گرفته شود.

تبصره3:در صورتيكه لابي در همكف نبوده و در طبقه اول احداث گردد محل اتاقها بايد به طريقي طراحي شوند كه موجب سلب آسايش مهمانان نگردد.

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

17

كابين تلفن:

تلفن با كابين مخصوص در محل مناسب در قسمت لابي حداقل يكدستگاه.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

18

سرويسهاي بهداشتي عمومي لابي:

سرويسهاي بهداشتي عمومي زنانه و مردانه در قسمت لابي بايد بطور مجزا از يكديگر و در محل مناسب به‌گونه‌اي پيش‌بيني شود كه هر يك داراي دو فضا بوده،فضاي اول براي نصب دستشوئي‌ها و فضاي دوم براي توالتها در نظر گرفته شود.

تعداد دستشوئيها و توالتها در هريك از سرويسهاي بهداشتي حداقل يكدستگاه،مجهزبه فلاش تانك و هواكش برقي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

19

نمازخانه:

نمازخانه مردانه و زنانه بطور مجزا بايد در بهترين فضا ودر محلي كاملاًمناسب داراي پنجره به فضاي باز بوده و حتي‌المقدور در طبقه همكف يا در نيم طبقه اول مجهز به جاكفشي مخصوص پيش‌بيني شود.

تبصره1:نمازخانه بايد داراي قبله‌نما،سجاده،قرآن‌كريم وكتابهاي مذهبي باشد.

تبصره2:در صورت نداشتن پنجره به فضاي باز نصب هواكش در نمازخانه الزامي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 20

صبحانه‌خوري:

وجود محلي جهت صبحانه‌خوري در مهمانپذيرهاي درجه يك وممتاز اجباري است و مساحت آن به ازاء هر دو تخت يك مترمربع باشد.

تبصره:در صورت عدم وجود صبحانه‌خوري و داشتن رستوران،مهمانپذيرهاي درجه يك و ممتاز مي‌توانند از فضاي رستوران بعنوان صبحانه‌خوري نيز استفاده نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

21

آبدارخانه:

حداقل نسبت مساحت آبدارخانه به مساحت صبحانه‌خوري بايد      باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

22

رستوران:

وجود رستوران در مهمانپذيرها اجباري نيست،لذا در صورت داشتن‌رستوران‌به‌ازاء هردوتخت‌يك مترمربع فضا لازم‌است.

تبصره:رستورانهايي كه علاوه بر مهمانان داخلي از مهمانان خارج از مهمانپذير استفاده مي‌نمايند به غير از درب اصلي بايستي يك درب مستقل نيز به بيرون داشته باشند.ضمناًمساحت آن بايد متناسب و بزرگتر در نظر گرفته‌شود.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

23

فيلتر:

فيلتر(فضاي بين رستوران و آشپزخانه)به منظور جلوگيري از پخش سروصداوبوي غذا فضائي مناسب بين رستوران و آشپزخانه پيش‌بيني شود.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

24

مساحت آشپزخانه:

حداقل نسبت مساحت آشپزخانه به مساحت رستوران        

مي‌‌باشد.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

25

وضعيت آشپزخانه:

آشپزخانه بايد حائز شرايط ذيل باشد:

الف)ديوار آشپزخانه بايد تا زير سقف كاشيكاري شود.

ب)كف آشپزخانه بايد از سراميك‌هاي ضد لغزش مفروش شده و داراي كف‌شور و سيستم كانال فاضلاب عريض مجهز به فيلتر چربي‌گير با درپوش مشبك ومتحرك باشد.

ج)آشپزخانه بايد مجهز به لوله‌كشي آب سردوگرم باشد.

د)آشپزخانه بايد داراي هواكشهاي قوي‌وهودبالاي‌اجاقها باشد.

ه)حتي‌المقدور پنجره‌هاي آشپزخانه به فضاي آزاد راه داشته و مجهز به توري سيمي باشد.

و)در مجاورت آشپزخانه محل مناسب جهت سرويسهاي بهداشتي دوش و رخت‌كن مربوطه(لاكر)در نظر گرفته شود.

ز)كف آبدارخانه،آشپزخانه،سرويسهاي بهداشتي عمومي،حمام و سرويسهاي‌اتاقها(دستشوئي،توالت ودوش)بايد با دو لايه قيرگوني ايزوله شود.

 

 

*

*

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

26

انبار مواد غذائي:

درصورت داشتن‌رستوران پيش‌بيني‌انبارموادغذائي‌الزامي است.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

27

مشخصات انبار مواد غذائي:

ـ‌ديوار،سيمان‌كاري وپرداخت شده يا كاشي‌كاري شود.

ـ‌كف با موزائيك مرغوب مفروش شود.

ـ‌درب فلزي با دريچه مشبك و نصب توري سيمي‌جهت‌تهويه.

ـ‌داشتن قفسه‌بندي فلزي.

ـ‌داشتن هواكش برقي.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

28

سردخانه:

در صورت داشتن رستوران پيش‌بيني سردخانه متناسب با ظرفيت مورد نياز الزامي است.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

29

پاركينگ:

تعداد پاركينگ اتومبيل بايد بر طبق طرح جامع يا تفضيلي شهر يا محل تأسيس بوده و در غير اين صورت به ازاء هر10تخت يك واحد پاركينگ در نظر گرفته شود.

تبصره:در هر صورت تعداد پاركينگ نبايد از4واحدكمترباشد.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

*

 

30

شرايط احداث وورودي پاركينگ:

1ـ‌تردد در پاركينگ بايد از يك ورودي انجام گيرد.

2ـ‌حداقل ارتفاع ورودي پاركينگ بايستي دومتر باشد.

3ـ‌حداقل عرض رامپ ورودي پاركينگ 3.5متر باشد.

4ـ‌جهت توقف‌اتومبيل‌درپاركينگ‌فضاي‌موردنياز 5×3مترباشد.

5ـ‌عرض گردش مانور اتومبيل بايد 5متر محور به محور در نظر گرفته شود.

 

 

*

*

*

*

 

 

*

 

 

*

*

*

*

 

 

*

 

 

*

*

*

*

 

 

*

 

 

*

*

*

*

 

 

*

 

31

موقعيت اتاقها:

اتاقهاي مهمانان بايد در طبقه اول در نظرگرفته شود وحتي‌المقدور از احداث آنها در طبقه همكف‌خودداري شود.

تبصره:در صورت پيش‌بيني اتاق مهمان در طبقه همكف بمنظورجلوگيري از اشراف داخل اتاقها از خارج،ارتفاع كف پنجره تا كف محوطه اطراف نبايد از 2متركمتر باشد.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

32

تعداد اتاقها:

حداقل تعداد اتاق براي مهمانپذيرهاي احداثي و تبديلي برابر اعداد مندرج ستونهاي مقابل:

تبصره:بر حسب موقعيت وشرايط خاص و همچنين تأييد كارشناس فني و ارائه گزارش مستدل ميتوان ارقام ذكر شده را تا حد قابل قبول تقليل داد.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

*

 

33

مساحت اتاقهاي يك تخته:

حداقل مساحت اتاق يكنفره باتخت خواب به ابعاد 2×1متر بدون احتساب فضاي حمام و راهروي ورودي اتاق به مترمربع برابر است با:

تبصره:عرض كليه اتاقهاي مهمانان نبايد از 2.90متر كمترباشد.

 

 

 

 

 

 

7

 

 

*

 

 

 

 

 

 

7

 

 

*

 

 

 

 

 

 

8

 

 

*

 

 

 

 

 

 

8

 

 

*

 

34

درصد اتاقهاي يك تخته:

حداقل 20%كل اتاقهاي مهمانپذير بايد يك تخته يكنفره باشد.

تبصره1: 50%اتاقهاي يك تخته بايد داراي حمام باشند.

تبصره2: 80%اتاقها بايد 2تخته و3تخته باشد.

تبصره3:حداقل 20%كل اتاقها بايد 2تخته باشد.

تبصره4: 60%كل اتاقها بايد 3 الي 5 تخته باشد.

تبصره5:داشتن حمام در اتاقها اجباري نيست.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

35

مساحت اتاقهاي دو تخته:

حداقل مساحت اتاق دو تخته با تخت خواب به ابعاد2×1متر بدون احتساب فضاي حمام و راهروي اتاق به مترمربع برابر است‌با:

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

10

 

36

مساحت اتاقهاي سه تخته:

حداقل مساحت اتاق سه تخته با تخت خوابهاي به ابعاد2×1متر بدون احتساب فضاي حمام و راهروي ورودي اتاق به مترمربع برابر است با:

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

13

 

37

مساحت اتاقهاي چهار تخته:

حداقل مساحت اتاق چهار تخته با تخت خواب به ابعاد2×1متر بدون احتساب فضاي حمام و راهروي ورودي اتاق به مترمربع برابر است با

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

38

مساحت اتاقهاي پنج تخته:

حداقل مساحت اتاق پنج تخته با تخت خواب به ابعاد2×1متر بدون احتساب فضاي حمام وراهروي ورودي اتاق به مترمربع برابر است با:

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

39

نور اتاقها:

اتاقهاي مهمانان بايد داراي نور طبيعي بوده و براي ساير اتاقهاي غير مهمان  نيز حتي‌المقدور ازنور طبيعي استفاده شود.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

40

ارتفاع اتاقها:

ارتفاع اتاق مهمان نبايد در سقف‌هاي افقي از 2.60متر و در سقف‌هاي شيبدار حداقل 2.40متر كمتر باشد.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

41

كمد اتاقها:

اتاقها بايد داراي كمد توكار با حداقل عمق 60سانتي‌متر و ارتفاع 2متر و طول يك متر در محل مناسب تعبيه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

42

رخت آويز:

رخت‌آويز مناسب به تعداد تخت‌هاي اتاق درنظر گرفته شود.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

43

بالكن اتاقها:

در صورتيكه اتاقها داراي بالكن باشند،بالكن آنها بايد از يكديگر مجزا بوده و نسبت به هم اشراف نداشته باشند.

تبصره1:در صورت وجود بالكن يا تراس ارتفاع دست‌انداز بايستي حداقل يك متر باشد.

تبصره2:ديوار بين دو بالكن يا تراس ضمن هماهنگي با نماي بيروني ساختمان حداقل بايستي 1.80متر ارتفاع داشته باشد.

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

44

سرويس بهداشتي اتاقها:

درصد تعداد سرويسهاي بهداشتي داخل اتاقها برابر است با:

تبصره:سرويسهاي بهداشتي داخل اتاقها شامل:

دستشوئي،توالت،دوش،به مساحت حداقل 3مترمربع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

*

 

 

40%

 

 

*

 

45

اتاقهاي فاقد سرويسهاي بهداشتي:

براي اتاقهاي فاقد سرويسهاي بهدشتي درطبقات،بايد سرويسهاي عمومي بهداشتي زنانه ومردانه بطور مجزا ازيكديگر در محل مناسب به‌گونه‌اي پيش‌بيني شودكه هريك داراي دو فضا بوده،فضاي اول براي نصب دستشوئي‌ها و فضاي دوم براي توالتها در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

46

سرويسهاي بهداشتي عمومي در طبقات:

سرويسهاي بهداشتي عمومي در طبقات بايد به تعداد هر ده تخت يكدستگاه زنانه و يكدستگاه مردانه در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

47

توالت فرنگي در طبقات:

وجود يكدستگاه توالت‌فرنگي بادستشوئي‌ در هر طبقه ‌الزامي‌است.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

48

حمام عمومي در طبقات:

به ازاءهر پانزده تخت اتاقهاي بدون حمام،يكدستگاه حمام زنانه و مردانه بطور مجزا در محلي مناسب در طبقات در نظر گرفته شود كه درآن رختكن وفضاي دوش بوسيله ديوار كاملاً ازيكديگر مجزا باشند.

تبصره1:فضاي توالت و دستشوئي ودوش وحمام عمومي مردانه وزنانه بايد ضمن مستقل بودن در محل مناسب در انتهاي راهرو ودوراز يكديگر پيش‌بيني شود.

تبصره2:سرويسهاي بهداشتي عمومي زنانه ومردانه بايد به فضاي باز ياحياط خلوت كه اتاقها از آن تهويه نمي‌شوند پنجره داشته باشد.

تبصره3:سرويسهاي بهداشتي عمومي بايد طوري تعبيه شوندكه با بازكردن‌درب ورودي‌آنهاداخل فضاي‌دستشوئي‌هاديده‌نشود.

تبصره4:ابعاد زير دوشي بايد حداقل 70×70سانتيمتر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

*

 

49

شرايط سرويسهاي بهداشتي اتاقها:

سرويسهاي بهداشتي اتاقها بايد به فضاي باز پنجره داشته و مجهز به هواكش‌برقي باشد.

تبصره1:سرويسهاي بهداشتي كه به حياط خلوت پنجره دارندو اتاقها ازآن نور نمي‌گيرند بايد مجهز به هواكش‌برقي باشند.

تبصره2:سرويسهاي بهداشتي كه‌به حياط خلوت پنجره نداشته باشد بايد توسط هواكش‌برقي از طريق كانالهاي باسطح مقطع مناسب به هواي باز تهويه شوند.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

50

ارتفاع كف‌ تا زير سقف كاذب‌ سرويسهاي‌بهداشتي:

ارتفاع كف تا زير سقف كاذب سرويسهاي بهداشتي اتاقها و سرويسهاي بهداشتي عمومي نبايد از 2.20متر كمتر باشد.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

51

كاشي‌كاري سرويسها:

كليه سرويسهاي بهداشتي بايد تازير سقف كاشي‌كاري شوند.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

52

فلاش تانك براي سرويسهاي بهداشتي:

نصب فلاش تانك براي كليه توالتهاي ايراني الزامي مي‌باشد.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

53

اتاق خانه‌داري:

اتاق مناسب جهت نگهداري وسايل نظافت،ملحفه وپتو حتي‌المقدور در هر طبقه در نظر گرفته شود.

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

54

طول و عرض راهروي طبقات:

تناسب طول وعرض راهروي طبقات بايد كاملاً رعايت شود.

تبصره1:عرض راهروي طبقاتي كه طولشان تا 18متر باشد نبايداز 1.20متركمتر باشد.

تبصره2:عرض پله‌هاي طبقات نبايد از 1.10متركمتر باشد.

 

 

 

 

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

*

*

 

 

 

 

*

 

 

*

*

 

55

تأمين نور طبيعي راهروي طبقات:

در انتهاي راهروها حتي‌المقدور پنجره به فضاي خارج پيش‌بيني شود ودر غير اينصورت از فضائي بعنوان نورگير استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

56

تسهيلات براي معلولين:

در صورت عدم وجود آسانسور در مهمانپذير بايد معلولين در نزديكترين و اولين طبقه‌اي كه به اتاقهاي مهمانان اختصاص داده مي‌شود،اسكان داده شوند.

تبصره:اجراي مصوبه8/3/68شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران براي اتاقهاي معلولين جسمي و حركتي الزامي است.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

57

حياط خلوت:

مساحت حياط خلوت مهمانپذيرهاي تا چهار طبقه نبايد از 12مترمربع كمتر باشد.

تبصره1:عرض حياط خلوت نبايدكمتر از 3مترباشد.

تبصره2:عرض حياط خلوت به ازاء افزايش هر طبقه مي‌بايست 25سانتيمتر اضافه شود.

تبصره3:مساحت و عرض حياط خلوت در مناطق گرمسيري مي‌تواند 50سانتيمتركمتر از ارقام تعيين شده باشد.

تبصره4:اجراي ابعاد و مساحت حياط خلوت براساس ضوابط شهرداري محل الزامي است.

تبصره5:حياط خلوت مربوط به اتاق مهمانان بايد بدون سقف بوده وبا فضاي باز ارتباط داشته باشد.

تبصره6:اتاقهايي كه از حياط خلوت نور مي‌گيرند بايد طوري طراحي شوندكه‌به‌خانه‌هاي‌مسكوني‌اطراف‌اشراف‌نداشته‌باشند.

 

*

*

*

* 

* 

* 

*

 

 

 

*

*

 

* 

* 

* 

* 

*

 

 

  

*

* 

* 

* 

* 

* 

*

 

 

 

 *

* 

* 

* 

* 

* 

*

 

 

 
 

57

تبصره7:پنجره‌هاي اتاق مهمانان بايد به نحوي تعبيه شوند كه مقابل يكديگر قرار نگيرند.

تبصره8: حياط خلوت بايد كفشور داشته باشد.

*

*

 *

*

*

*

*

*

 

58

آسانسور:

مهمانپذير‌هاي بيش از دو طبقه بر روي همكف بايد مجهز به آسانسور با ظرفيت مناسب باشند.

تبصره:نصب درب‌كشوئي ايمني براي آسانسورها اجباري است.

 

*

 

*

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

 

*

 

*

 

59

پله فرار:

پله فرار براي مهمانپذيرهاي بيش از دو طبقه برروي هم‌كف باتأييد سازمان ذيربط الزامي است و بايد در فضاي بازويا فضاي بسته(با دو درب ايمني)پيش‌بيني شود.

تبصره:نصب چراغها و علائم راهنمائي براي پله فرار درطبقات الزامي است.

 

*

 *

 

*

*

 

*

 *

 

*

*

 

60

سيستم اعلام و اطفاي حريق:

سيستم اعلام و اطفاي حريق بايستي براساس ضوابط سازمان ايمني و آتش‌نشاني كشور پيش‌بيني شود.

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

61

رايزر(كانالهاي تأسيساتي):

در كليه طبقات كانالهاي قابل دسترسي(رايزر)براي عبور لوله‌هاي اصلي عمودي شامل:لوله‌هاي آب سردوگرم فاضلاب وتأسيسات حرارتي وبرودتي در نظرگرفته شود.

تبصره:تعبيه سقف كاذب جهت كليه لوله‌هاي افقي در طبقات الزامي است.

 

 

*

*

 

*

 

*

 

 

*

 *

 

 *

*

 

62

رختشويخانه(لاندري):

پيش‌بيني رختشويخانه مجهز به ماشين لباسشوئي متناسب باظرفيت مهمانپذير.

تبصره:تخصيص محلي مناسب خارج از ديد مهمان جهت خشك‌كردن البسه.

 

*

*

 

*

*

 

*

*

 

*

*

 

63

انبار اثاثيه مسافران:

در نظر گرفتن محلي مناسب درطبقه هم‌كف جهت نگهداري اثاثيه مسافرين الزامي است.

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

64

رختكن‌و‌سرويسهاي بهداشتي كارگران(لاكر):

در صورت داشتن رستوران پيش‌بيني محلي براي رختكن كارگران مجهز به كمد انفرادي و داراي سرويسهاي بهداشتي(دوش با رختكن مجزا،دستشويي وتوالت)به تعداد لازم الزامي است.

 

*

 

 

*

 

 *

 

 *

 

65

اتاق غذاخوري واستراحت كارگران:

اتاق غذاخوري واستراحت كارگران در مجاورت آشپزخانه متناسب با وضعيت مهمانپذير درنظر گرفته شود.

 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

66

انبار خانه‌داري:

محلي مناسب براي نگهداري وسايل خانه‌داري(چرخ‌دستي،پتو،ملحفه،بالش و)بايستي درنظرگرفته شود.

 

 

*

 

*

  

*

 

*

 

67

موتورخانه:

اختصاص محلي مناسب جهت موتورخانه حتي‌المقدور داراي پنجره به فضاي باز،هواكش قوي،درزيرزمين يا مكان مناسب ديگر پيش‌بيني شود.

 

*

  

*

 

*

 

*

 

68

محل تابلوي اصلي برق:

محلي مناسب جهت استقرار تابلوهاي برق اصلي و كنتورهاي مربوطه دوراز دسترس افراد عادي پيش‌بيني شود.

 

*

 

 

*

 

*

 

*

 

69

ژنراتور(مولد برق اضطراري):

پيش‌بيني محل مناسب جهت استقرار ژنراتور(دستگاه مولد برق اضطراري) بطوري كه دوراز ديد مهمانان بوده واز نظر صدابراي مهمانان ايجاد مزاحمت ننمايد.

تبصره:ژنراتور بايد داراي قدرتي باشد كه بتواندنور لامپهاي اضطراري اتاقها و فضاهاي موردنياز را تأمين نمايد.

 

 

*

*

  

*

 *

 

 *

*

 

*

*

 

70

تأمين‌گرماي‌راهروي‌طبقات،اتاقهاوفضاهاي‌ عمومي:

جهت تأمين گرماي اتاق‌ها،طبقات وفضاهاي عمومي ازرادياتوراستفاده شود.

تبصره1:درصورت عدم وجود موتورخانه مي‌توان درطبقات،اتاقها وفضاهاي عمومي ازبخاري گازي مجهز به هواكش وبا رعايت اصول ايمني استفاده نمود.

تبصره2:سيستم لوله‌كشي گازشهري مهمانپذير بايستي به تأييد شركت ملي گاز برسد.

 

 *

*

 *

 

 

*

 *

*

 

 *

*

 

*

 

 *

 

*

 

*

 

71

تأمين آب گرم مصرفي مهمانپذير:

تأمين آب‌گرم‌سرويسهاي بهداشتي اتاقها وفضاهاي‌عمومي شامل:آشپزخانه،آبدارخانه والزامي است.

 

 *

 

 *

 

 *

 

*

 

72

تأمين‌سرمايش‌اتاقها،راهروي‌طبقات‌وفضاهاي‌عمومي:

براي تأمين سرما،استفاده ازكولرگازي،كولرآبي وپنكه سقفي با درنظرگرفتن شرايط اقليمي الزامي است.

تبصره1:درصورت استفاده ازكولرآبي محل استقرار آن بايد در پشت‌بام يامحل مناسب ديگري پيش‌بيني شود.

تبصره2:كانالهاي مربوط به كولرهاي‌آبي بايد بصورت توكار پيش‌بيني شود.

 

 

*

*

*

 

*

*

*

 

 *

 *

 *

 

*

 *

*

 

73

جايگاه مواد سوختي:

جايگاه نگهداري مواد سوختني بايد درمحل مناسب و خارج از ساختمان قرار داشته باشد.

 

 *

 

*

 

*

 

 

*

 

74

آب مصرفي:

جريان آب آشاميدني تصفيه شده با فشار استاندارد در طول شبانه‌روز در مهمانپذير الزامي است.

تبصره1:در مناطقي كه فاقد آب تصفيه شده شهري هستند تعبيه دستگاه مورد تأييد سازمان ذيربط اجباري است.

تبصره2:در صورت غير‌قابل شرب بودن آب مصرفي مهمانپذير،مي‌بايست علائم هشدار دهنده در كليه طبقات و اتاقها نصب گرديده وجهت تأمين آب شرب تداركات ويژه‌اي پيش‌بيني شود.

تبصره3:در مناطقي كه آب آشاميدني همراه با املاح باشد نصب دستگاه سخت‌گير الزامي است.

 

 *

*

*

 

*

  

*

*

*

  

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

*

*

 

*

 

75

منابع ذخيره آب مصرفي:

منابع ذخيره آب مصرفي در مواقع اضطراري براي مصرف حداقل 24ساعت پيش‌بيني شود.

 

*

 

*

 

 

*

 

 

*

 

76

پشت‌بام:

دست‌انداز حداقل به ارتفاع يك متر بايد در پشت‌بام در نظرگرفته شود.

تبصره:در پشت‌بام هيچگونه مكان اقامتي براي ميهمانان نبايد در نظرگرفته‌شود.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

*

 

 

 *

 

*

 

*

*

 

77

اجراي مصوبه(ضوابط درجه‌بندي):

مهمانپذيرهايي كه بعد از تاريخ تصويب اين ضوابط با احداث يا تبديل آنها موافقت گردد براساس همين ضوابط درجه‌بندي خواهند شد.

 

 *

 

 

 

*

 

*

 

*

 

78

مبناي‌درجه‌بندي‌مهمانپذيرها،قبل‌ازتصويب‌ اين‌ضوابط:

درجه مهمانپذيرهايي كه قبل از تصويب اين ضوابط با احداث، يا تبديل آنها موافقت شده است بنا به تشخيص كميسيون فني وتصميمات كميسيون درجه‌بندي مشخص خواهد شد.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

*

 

79

ماده‌ها و تبصره‌ها:

اين ضوابط مشتمل بر79ماده و 60تبصره وبه تأييد مقام عالي وزارت رسيده است واز اين تاريخ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

 

 *

 

*

 

*

 

*