شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ضوابط درجه‌بندي واحدهاي پذيرايي

 

ضوابط درجه‌بندي واحدهاي پذيرايي واقع در مسيرهاي جهانگردي

رديف

 

موضوع

مشخصات

درجه واحد پذيرائي

يك

           دو

سه

الف                                                                                            ساختمان

1

محل‌ساختمان

محل احداث ونقشه تأسيس بايدبه تأييد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي رسيده باشد.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

2

مصالح‌ساختمان

با نظركارشناس فني وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي وبا توجه به‌جغرافياي اقليمي محل انتخاب شود.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

3

گنجايش‌سالن‌پذيرائي

ورودي سالن پذيرايي بايد دودربه باشد.

حداقل 75مترمربع به‌ازاء هر نفر 1.5مترمربع

حداقل 65مترمربع به ازاء هر نفر 1.3مترمربع

حداقل 55مترمربع به ازاء هرنفر1.1مترمربع

4

آشپزخانه

در ارتباط با سالن پذيرايي باشد،مساحت ظرفشويي جزء مساحت آشپزخانه محسوب نمي‌شود،آشپزخانه بايد داراي‌كف‌شورباشد.

50% مساحت سالن پذيرايي

50% مساحت سالن پذيرايي

50% مساحت سالن پذيرايي

5

آبدارخانه

در ارتباط با آشپزخانه وسالن پذيرايي باشد،آبدارخانه بايد داراي كف‌شور باشد.

33%مساحت آشپزخانه

33%مساحت آشپزخانه

33%مساحت آشپزخانه

6

انبار

ورودي جداگانه به خارج محوطه سالن پذيرايي داشته باشد.

25%مساحت سالن پذيرايي

25%مساحت سالن پذيرايي

25%مساحت سالن‌پذيرايي

7

اطاق‌استراحت‌كاركنان

در محل مناسب باشد.

به ازاءهرنفر ازكاركنان 3مترمربع،حداقل 20مترمربع

به ازاءهرنفراز كاركنان 2مترمربع،حداقل15مترمربع

به‌ازاءهرنفرازكاركنان 1.5مترمربع‌ حداقل 12مترمربع

8

حمام‌وتوالت ودستشويي كاركنان

داراي درب وراه مجزا به خارج از سالن پذيرايي باشد.

حداقل يك دستگاه

حداقل يك دستگاه

حداقل يك دستگاه

9

اطاق‌مديرواحدپذيرايي

 

 

حداقل 12مترمربع

 

 

 

 

10

نمازخانه

نمازخانه مردانه وزنانه جدا ازهم باشد.

حداقل 20مترمربع

حداقل 20مترمربع

حداقل 10مترمربع

11

پاركينگ وفضاي‌سبز

با نظركارشناس فني وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي

حداقل140مترمربع

حداقل120مترمربع

حداقل100مترمربع

12

توالت ودستشويي

زنانه ومردانه به تفكيك

به ازاءهر15نفريك‌دستگاه توالت‌ويك‌دستگاه‌ دستشوئي

به ازاءهر20نفريك‌دستگاه توالت‌ويك‌دستگاه ‌دستشوئي

به ازاءهر20نفريك‌دستگاه توالت‌ويك‌دستگاه ‌دستشوئي

ب                                                                                                 تأسيسات

13

دستشوئي وحمام وآشپزخانه داراي آب سردوگرم‌باشد.

شير مخلوط آب گرم وسرد داشته باشد.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

14

سالن پذيرايي وآشپزخانه وتوالت ودستشوئي داراي لوله‌كشي فاضلاب وكف‌شور باشد.

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

15

وسايل حرارتي وبرودتي

با توجه به شرايط اقليمي با نظركارشناس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي

 

 

شوفاژـ كولر

كولر،شوفاژيابخاري وآبگرمكن باسوخت كامل وپنكه

كولر،شوفاژ يا بخاري‌و آبگرمكن با سوخت كامل وپنكه

16

پنجره‌ها

ابعاد پنجره‌هاوجنس‌آنها با توجه‌به شرايط اقليمي‌ونظركارشناس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي انتخاب شود.

 

 

*

 

 

*

 

 

*

17

سالن‌پذيرايي،آشپزخانه وتوالت وحمام

داراي نور طبيعي كافي باشد.

*

*

*

18

ايزولاسيون كف‌وديوار سرويسهاي بهداشتي و آشپزخانه وظرفشورخانه

با دولايه گوني وسه لايه قير ايزوله شود.

حداقل تا ارتفاع 1.2متر

حداقل تا ارتفاع 1.2متر

حداقل تا ارتفاع 1.2متر

19

آب‌مصرفي ‌واحدپذيرايي

بايد كاملاً بهداشتي باشد،با نظركارشناسان واحد مهندسي بهداشت محيط

*

*

*

20

كفپوش

كف كليه قسمتهاي واحد پذيرايي مسيرهاي جهانگردي مفروش به موزائيك قابل شستشو باشد.

مرغوب

خوب

معمولي

21

روكار ديوارها

روكار ديوارهاي آشپزخانه،آبدارخانه،دستشوئي،توالت،حمام وظرفشويي با كاشي پوشيده شود.

تا زير سقف ازكاشي مرغوب

تا ارتفاع 2متراز نوع كاشي خوب

تا ارتفاع 1.5متر از نوع كاشي معمولي

22

منابع روشنايي

با كسب مجوز از وزارت نيرو

برق سراسري يا موتور اختصاصي

برق سراسري يا موتور اختصاصي

برق سراسري يا موتور اختصاصي

23

جايگاه ونگهداري مواد سوختي

اختصاص يك محل مناسب خارج ازتأسيسات واحدپذيرايي با لوله‌كشي به آشپزخانه

*

*

*

24

تأمين ايمني

با نظركارشناس سازمان ذي‌صلاح

*

*

*

پ                                                                                                 تجهيزات

25

سالن غذاخوري

ميز وصندلي

ميزچرخدار جهت جمع‌آوري ظروف كثيف

تابلو مخصوص صورت ونرخ غذا به زبان فارسي ويكي از زبانهاي جهانگردي

ظروف

پرده

مرغوب

*

درداخل وخارج واحد پذيرايي

مرغوب

توري وپرده ضخيم

خوب

 

 

درداخل وخارج واحد پذيرايي

خوب

كركره يا پرده مناسب

معمولي

 

 

درداخل وخارج واحد پذيرايي

معمولي

پرده مناسب

26

آشپزخانه

يخچال زير صفر وبالاي صفر

ظرفشوئي آشپزخانه

قفسه‌بندي ظروف آشپزخانه

هواكش وهود

ميزكار باروكش قابل شستشو

*

استيل‌سه‌خانه‌اي

*

*

ازآهن گالوانيزه

*

استيل‌سه‌خانه‌اي

*

*

ازآهن گالوانيزه

*

استيل‌سه‌خانه‌اي

*

*

ازآهن گالوانيزه

27

آبدارخانه

ظرفشويي آبدارخانه

قفسه‌بندي آبدارخانه

استيل دوخانه

*

استيل دوخانه

*

استيل دوخانه

*

28

اطاق استراحت‌كاركنان

مجهز به كمد لباس وتختخواب به تعداد كاركنان باشد.

*

*

*

29

حمام‌وتوالت‌ودستشوئي كاركنان

داراي نورطبيعي ومجهز به سيفون وهواكش باشد.

*

*

*

30

پنجره‌هاي‌واحد‌پذيرايي

كليه پنجره‌ها بايد مجهز به تورسيمي باشد.

*

*

*

31

اطاق مديرواحد‌پذيرايي

مجهز به ميز وصندلي باشد.

*

 

 

 

 

32

توالتهاي همگاني

عموماً بايد داراي سيفون وهواكش ونور طبيعي باشد.

*

*

*

ت                                                                                                   كاركنان

33

كاركنان

صلاحيت‌حرفه‌اي واخلاقي‌كاركنان به تشخيص مقامات‌ذي‌صلاح وبه تأييد وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي رسيده باشد.

*

*

*

34

سلامت روحي وجسمي

مدير وكليه كاركنان واحدپذيرايي بايد داراي كارت بهداشتي از واحد مهندسي بهداشت محيط باشد.

*

*

*

35

لباس كار

كليه كاركنان واحدپذيرايي بايد داراي لباس متحدالشكل از رنگهاي روشن باشد.

*

*

*

36

استثناء

واحدهاي پذيرايي كه بمنظور تهيه وارائه انواع نوشيدني‌سردوگرم وغذاهاي سبك درمسير راه‌ها احداث مي‌شوند از شمول اين ضوابط مستثني بوده وپس ازاعلام نظركارشناس وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي درجه‌بندي خواهند شد.

 

*

 

*

 

*