پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ليست آثار ثبتي مناطق 19 گانه تهران

 

ليست آثار ثبتي ميراث فرهنگي استان تهران به تفکيک

مناطق 19 گانه شهرداری تهران

 

ليست آثار ثبتي منطقه يک شهرداری استان تهران                                دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه دو شهرداری استان تهران                                 دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه سه شهرداری استان تهران                               دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه چهار شهرداری استان تهران                              دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه پنج شهرداری استان تهران                                دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه شش شهرداری استان تهران                             دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه هفت شهرداری استان تهران                              دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه نه شهرداری استان تهران                                  دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه ده شهرداری استان تهران                                  دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه یازده شهرداری استان تهران                               دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه دوازده شهرداری استان تهران                             دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه سيزده شهرداری استان تهران                            دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه چهارده شهرداری استان تهران                            دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه پانزده شهرداری استان تهران                              دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه شانزده شهرداری استان تهران                            دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه نوزده شهرداری استان تهران                               دانلود

ليست آثار ثبتي منطقه بيست شهرداری استان تهران                             دانلود