شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ليست مناطق نمونه گردشگری

 

وضعیت مناطق نمونه گردشگری استان تهران

ردیف

نام منطقه

شهرستان

شماره و تاریخ  مصوبه دولت

سرمایه گذار

وضعیت  مالکیت اراضی

توضیحات

 
 

1

منطقه نمونه گردشگری سنگان

تهران

99721/43084

18/05/88

ندارد

دولتی

 

 

2

منطقه نمونه گردشگری میگون

شمیرانات

99721/43084

18/05/88

ندارد

دولتی

 

 

3

منطقه نمونه گردشگری چشمه اعلاء

دماوند

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقنامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری

 

4

منطقه نمونه گردشگری شمشک

شمیرانات

99721/43084

18/05/88

ندارد

دولتی

 

 

5

منطقه نمونه گردشگری

پارک ملی کویر

ری

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقنامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری

 

6

منطقه نمونه گردشگری

دربند سر

شمیرانات

99721/43084

18/05/88

دارد

خصوصی (30 هکتار)

تمدید موافقتنامه تأسیس منطقه نمونه

 

7

منطقه نمونه گردشگری

کنارک رودهن

دماوند

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقتنامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری

 

8

منطقه نمونه گردشگری کیلان

دماوند

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقتنامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری

 

9

منطقه نمونه گردشگری

نام آور

فیروز کوه

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی (تأمین اراضی مورد نیاز از محل اراضی دولتی)

صدور موافقتنامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری

 

10

منطقه نمونه گردشگری

غار رود افشان

دماوند

99721/43084

18/05/88

ندارد

دولتی

 

 

11

منطقه نمونه گردشگری فرحزاد

تهران

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی ، خصوصی

صدور موافقتنامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری

 

12

منطقه نمونه گردشگری لواسان

شمیرانات

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی ، خصوصی

صدور موافقتنامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری

 

13

منطقه نمونه گردشگری سلمان

فیروز کوه

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی ، خصوصی

تمدید مواففتنامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری

 

14

منطقه نمونه گردشگری

سد ماملو

پاکدشت

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقتنامه تاسیس

 

15

منطقه نمونه گردشگری

آویشن

دماوند

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقتنامه تاسیس

 

16

منطقه نمونه گردشگری

شهر آفتاب

تهران

99721/43084

18/05/88

ندارد

دولتی

 

 

17

منطقه نمونه گردشگری اوشان فشم

شمیرانات

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقت نامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری

 

18

منطقه نمونه گردشگری درکه

شمیرانات

99721/43084

18/05/88

دارد

خصوصی

صذور موافقتنامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری

 

19

منطقه نمونه گردشگری دارآباد

شمیرانات

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقت نامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری

 

 

20

منطقه نمونه گردشگری

دریاچه تار

دماوند

99721/43084

18/05/88

ندارد

 

 

 

21

منطقه نمونه گردشگری

تخت رستم

شهریار

99721/43084

18/05/88

ندارد

دولتی

 

 

22

منطقه نمونه گردشگری

دشت اختر آباد

شهریار

99721/43084

18/05/88

ندارد

دولتی

 

 

23

منطقه نمونه گردشگری

تنگه واشی

فیروزکوه

99721/43084

18/05/88

دارد

دولتی

صدور موافقت نامه تاسیس منطقه نمونه گردشگری

 

24

منطقه نمونه گردشگری

قلعه ایرج (کبری)

ورامین

99721/43084

18/05/88

ندارد

دولتی

 

 

25

منطقه نمونه گردشگری

سد فشافویه

ری

99721/43084

18/05/88

ندارد

 

 

 

26

منطقه نمونه گردشگری شقایق

تهران

99721/43084

18/05/88

دارد

 

 

 

27

شهر نمونه گردشگری دماوند

دماوند

99721/43084

18/05/88

-

-

-

 

28

شهر نمونه گردشگری ری

ری

99721/43084

18/05/88

-

-

-

 

29

منطقه نمونه گردشگری

شهر جدید پرند

رباط کریم

56289/ت38715 ه

16/04/87

دارد

خصوصی - دولتی

موافقت نامه تاسیس