پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ليست زيرساختهای گردشگری

 

« زیر ساختهای گردشگری سطح استان تهران (89-88)»

ردیف

نام پروژه

محل اجرا

سال اجرای پروژه

ملی/استانی

پیشرفت فیزیکی

توضیحات

1

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

ری (امامزاده شعیب)

88

استانی

100

آماده بهره برداری

2

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

پاکدشت (امامزاده همزه)

88

استانی

100

در دست بهره برداری

3

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

پاکدشت ( امامزاده طالب)

88

استانی

100

در دست بهره برداری

4

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

دماوند (چشمه اعلاء)

88

استانی

100

در دست بهره برداری

5

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

فیروزکوه (امامزاده محمد بادرود)

88

استانی

100

در دست بهره برداری

6

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

شمیرانات (شمشک)

88

استانی

100

آماده  بهره برداری

7

احداث سرویس بهداشتی

دماوند (مسجد جابان)

88

استانی

100

در دست بهره برداری

8

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

شهریار روستای قجر

88

استانی

100

در دست بهره برداری

9

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

دماوند (غار رود افشان)

89-88

استانی

100

در دست بهره برداری

10

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

شهرستان قدس

89

استانی

100

در دست بهره برداری

11

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

رباط کریم (نصیر آباد)

89

استانی

100

آماده بهره برداری

12

زیر ساخت منطقه نمونه نام آور

تعریض تسطیح مسیر تنگه واشی

فیروزکوه

89

استانی

100

آماده بهره برداری

13

زیر ساخت گردشگری گنبد اینانج

شهرری

88

استانی

100

در دست بهره برداری

14

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

ورامین (حصارک)

89

استانی

75

در دست اجرا

15

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

کن سولقان

89

استانی

60

در دست اجرا

16

احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه

دماوند (امامزاده بی بی زبیده)

89

استانی

90

در دست اجرا

زیر ساختهای تکمیل شده: 13 مورد

زیر ساختهای در دست اجرا: 3 مورد