شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
فرم طرح توجيهی برای تسهيلات کمکهای فني و اعتباری

 

مدارک مورد نياز جهت اعطای تسهيلات                                                          دانلود

فرم اعطای تسهيلات                                                                                دانلود

فرم اطلاعات تسهيلات بانکي اعطا شده به پروانه توليد انفرادی و کارگاهی              دانلود       

فرم درخواست صدور مجوز مشاغل خانگي                                                      دانلود

ليست رشته های مزيت دار مشاغل خانگي                                                    دانلود

 

 

 

خواهشمند است واجدین دریافت تسهیلات پشتیبان و تأسیس کارگاه از

صندوق مهر امام رضا(ع) به سرکار خانم شقاقی-مسئول تسهیلات مراجعه نمائید.