پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
مدارک و فرمهای مورد نياز جهت بیمه هنرمندان صنايع دستي

 

تعريف بيمه هنرمندان                                                  دانلود

فرم درخواست اوليه بيمه و فرم اجازه بازرسی                    دانلود

فرم بيمه صنعتگران - پروانه توليد انفرادی فاقد بیمه              دانلود

لیست شعبات تامین اجتماعی شهر تهران                        دانلود

 

قابل توجه متقاضیان بیمه هنرمندان

تا اطلاع ثانوی از معرفی افرادی که برای اولین بار جهت استفاده از مزایای بیمه

هنرمندان صنایع دستی مراجعه می نمایند معذوریم.