شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
آيين نامه ها

 

آئين نامه ايجاد، اصلاح، تکميل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسيسات گردشگری و نظارت بر فعاليت آنها                     دانلود

 

آئين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهای خدمات مسافرتی، سياحتی، جهانگردی و زيارتی                          دانلود

 

ساماندهی و توسعه تأسيسات گردشگری در شهر تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران                          دانلود