پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
دستورالعمل ها

 

آئين نامه اجرايي نحوه تشکيل و اداره مناطق نمونه گردشگری                                            دانلود

 

فرآيند صدور مجوز ايجاد اصلاح تکميل مراکز گردشگری

 

بخشنامه فرآيند صدور موافقت اصولي و مجوز  ايجاد تأسيسات گردشگری                              دانلود

فرآيند صدور موافقت اصولي و مجوز ايجاد، اصلاح و يا تکميل تأسيسات گردشگری                     دانلود 

فرمهای مربوط به درخواست موافقت اصولی                                                                   دانلود