پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ضوابط

 

فرم درجه بندی مهمانخانه (هتل) های کشور                          دانلود

دستورالعمل اجرائي هتل آپارتمان                                        دانلود

ضوابط مهمانپذيرهای کشور                                                دانلود

استاندارد سفره خانه های سنتی                                       دانلود

ضوابط کمي سفره خانه های سنتی                                    دانلود

ضوابط کيفی سفره خانه های سنتي                                   دانلود