پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
قوانين

 

قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران                                                                           دانلود

قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهار  قانون اساسي                                            دانلود

قانون بودجه سال 1393 کل کشور                                                                                دانلود

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 کل کشور                                                               دانلود

قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور سال 1366                                                  دانلود

ساماندهی و توسعه تأسيسات گردشگری - مصوب شورای اسلامی شهر تهران                        دانلود

آيين نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی - مصوب سال 1370                        دانلود