پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
مقررات مربوط به تقاضای برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش گردشگری

 

آئین نامه و مقررات 

آئین نامه اجرایی برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری                     دانلود

شیوه نامه صدور مجوز برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی                            دانلود