پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
مدیر کل

 

 

رجبعلي خسروآبادي

مشاور رییس سازمان و

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

 

 

 

شماره تماس : 3-88934841   

 

 شرح وظايف اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي وگردشگري استان تهران

1-برنامه ريزي واعمال نظارت هاي لازم درخصوص ميراث فرهنگي ،گردشگري،صنايع دستي وهنرهاي سنتي استان درچهارچوب سياستهاي ابلاغي ازسوي سازمان مرکزي

2-برنامه ريزي وتهيه طرحهاي تعمير،مرمت،بازسازي ،احياء حفاظت وحراست ازآثار،بناهاومجموعه هاي ارزشمندفرهنگي وتاريخي استان ونظارت برحسن اجرايي آنها.

3-برنامه ريزي ونظارت برارتقاءسطح خدمات ،تسهيلات ،کيفيت وکميت تاسيسات وامکانات ايرانگردي وجهانگردي درسطح استان.

4-حمايت ازتوسعه کمي وبهبودکيفي محصولات صنايع دستي وهنرهاي سنتي بويژه درحوزه صادرات وانجام نظارتهاي ضروري درچهارچوب سياستهاي صنعتي کشوروسياستهاي ستادمرکزي.

5-حمايت ازهنرمندان وصنعتگران صنايع دستي وهنرهاي سنتي استان.

6-معرفي آثارارزشمندفرهنگي،تاريخي وصنايع دستي ازطريق برگزاري نمايشگاهها،ايجادموزه ها وسايروسايل ارتباطي درسطح استان.

7-شناسايي ،ثبت وحفاظت ازآثار،ابنيه ،محوطه ها،بافتها،تپه ها،مجموعه هاي تاريخي وسايرميراث منقول وغيرمنقول فرهنگي،تاريخي ،باستان وسنتي استان.

8-نظارت برايجادوتوسعه واحدهاي اقامتي ،پذيرايي بين راهي وسايرتاسيسات مردمي درزمينه صنعت ايرانگردي وجهانگردي درسطح استان.

9-نظارت برکارگاههاي توليدي وآموزشي صنايع دستي درسطح استان.

10-تعيين حريم محوطه ها،مجموعه ها،تپه ها،بناهاوبافتهاي تاريخي ثبت شده وهمچنين تعيين ضوابط خاص معماري وطراحي داخل حريم هاي مذکوردرسطح استان.

11-تهيه نقشه جامع باستان شناسي استان باهمکاري واحدهاي ذيربط وتدوين فهرست شناسايي ومعرفي آثاروابنيه تاريخي درچهارچوب ضوابط ابلاغي ازسوي سازمان مرکزي.

12-صدورمجوزهاي تاسيس ،توسعه وانحلال آژانس هاي مسافرتي ،سياحتي واحداث هتل ها ومهمانسراها وسايرمجتمع هاي خدماتي ،رفاهي ،بين راهي ونيزبرگزاري نمايشگاههاوموزه ها وسايرموسسات مرتبط باوظايف سازمان درسطح استان درچهارچوب ضواط ابلاغي واختيارات تفويض شده.

13-همکاري باواحدهاي ذيربط سازمان درستادمرکزي درخصوص شناسايي واسترداداموال فرهنگي ايران درسطح ملي وبين المللي.

14-اظهارنظرتخصصي درخصوص طرح هاي عمراني جامع و تفصيلي استان درارتباط با مناطق فرهنگي وتاريخي استان.

15-معرفي آثارارزشمندمنقول وغيرمنقول فرهنگي،تاريخي استان به ستادمرکزي سازمان جهت ثبت درفهرست آثارملي وجهاني

16-شناسايي ودر اختيارگرفتن کليه اموال ارزشمندفرهنگي،تاريخي استان که جزءميراث فرهنگي محسوب ميگردد.

17-معرفي واطلاع رساني درخصوص ارزشهاي ميراث فرهنگي ،آثارتاريخي وتمدني ونيزويژگي هاي صنايع دستي وهنرهاي سنتي استان.

18-بسترسازي لازم به منظورايجادوتوسعه تشکلهاي غيردولتي درسطح استان درزمينه فعاليتهاي سازمان درجهت کاهش تصدي دولت.

19-جلب مشارکت مردم وبخش خصوصي ودولتي درسطح استان درجهت جذب سرمايه گذاري داخلي وخارجي ،به منظور شناسايي ،حفظ واحياي ميراث فرهنگي ،توسعه زيرساختهاي گردشگري وتوليد وبازاريابي صنايع دستي واعمال نظارت هاي لازم.

20-بررسي اقليمي وفرهنگي ومطالعه وتحقيق درخصوص جاذبه هاي سياحتي وزيارتي استان با هماهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري

21-تحقيق وپژوهش درخصوص ميراث فرهنگي ،باستان شناسي ،مردم شناسي ،صنايع دستي وهنرهاي سنتي استان باهماهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري.

22-بررسي وتحقيق درزمينه مردم نگاري ،مردم شناسي ،انسان شناسي ،زيستي وشناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف استان باهمکاري وهماهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري.

23-همکاري باسازمان مرکزي درجهت بازارشناسي وگسترش مبادلات سياحتي ومسافرتي وصنايع دستي درداخل وخارج ازکشوربه منظورکمک به افزايش سطح درآمدعمومي وارزي کشور

24-ترغيب مردم به ايرانگردي ومشاهده جاذبه هاي سياحتي وزيارتي استان.

25-همکاري با واحدهاي ذيربط درسازمان مرکزي درخصوص طرح دعاوي کيفري درخصوص ميراث فرهنگي وانجام کليه امور حقوقي مربوط درمجامع ومراکز وقضايي ذيربط درداخل وخارج ازکشور.

26-برقراري ارتباط ومبادلات علمي وفرهنگي با دانشگاهها ونيز موسسات ونهادهاي مرتبط درسطح استان با هماهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري .

27-همکاري با يگان پاسداران ميراث فرهنگي درجهت حفظ ونگهداري محوطه ها وآثار ميراث فرهنگي استان.

     1-دستيابي به شناخت جامع ،متوازن وعميق ازگستره جغرافيائي وتاريخي حضور ونفوذ فرهنگ وتمدن ايراني-اسلامي درحوزه ميراث فرهنگي    (ملموس وغيرملموس) و هنرهاي سنتي.

2- معرفي فرهنگ وتمدن غني وظرفيتهاي فرهنگي،تاريخي وطبيعي استان و بهره گيري از مزيتها وظرفيتهاي آن براي تثبيت و ارتقاء جايگاه تمدن استان در ايران

3-تعامل هدفمند وسازنده با سازمانها و نهادهاي دربخش ميراث فرهنگي ، طبيعي ، صنايع دستي و گردشگري.

4-توسعه نظام مديريتي–حقوقي يكپارچه،كارآمد ومتكي بر مشاركت جامعه ذينفعان دربخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،طبيعي صنايع دستي وگردشگري متكي براصول اخلاقي، ارزشهاي ملي- اسلامي ومنطبق برمعيارهاي علمي ،فني ومقتضيات جغرافيائي،تاريخي وفرهنگي.

5-تقويت وتعميق رابطه جامعه با مواريث ودارائيهاي طبيعي وفرهنگي وارتقا آگاهيهاي عمومي براي افزايش سرمايه اجتماعي بخش ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس) ،طبيعي وصنايع دستي وگردشگري.

6-توسعه ظرفيتها وارتقاء قابليتهاي موجود درزمينه هاي ميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)، طبيعي ،هنرودانش سنتي وفناوري بومي، صنايع دستي وگردشگري.

7-توسعه ظرفيت منابع انساني دانش پايه ، ماهرومسئوليت پذيردربخش دولتي وغيردولتي،خصوصي وجوامع محلي.

8-ايجاد نظام اقتصادي كارآمد، رقابت پذير، باثبات ،متوازن ،رشد مستمرو پرشتاب بر پايه مزيتهاي نسبي فرهنگي وطبيعي كشور با مشاركت بخش غيردولتي وبخش خصوصي داخلي وخارجي.

9-توسعه نظام فراگير وكارآمد توليد وتوزيع صنايع دستي

10-شناخت ، پژوهش ومستندسازي– معرفي ، آموزش وترويج- حفاظت ، احيا و بهره برداري خردمندانه ازميراث فرهنگي(ملموس وغيرملموس)،طبيعي ،هنرهاي سنتي وصنايع دستي استان.

11-اهتمام و تقويت حس مسئوليت عمومي و جلب مشاركت همگاني درحمايت و صيانت ، حفاظت ، احيا وبهره برداري خردمندانه ازميراث فرهنگي، طبيعي، تنوع فرهنگي، تنوع منظر وزيستي استان.

12-دستيابي به جايگاه واقعي استان تهران بعنوان يكي از قطبهاي گردشگري کشور از طريق توسعه كمي و كيفي گردشگري ، تنوع محصول و تطابق بازار ، ارتقاء كيفيت واستاندارد سازي خدمات گردشگري و تسهيل سفر