پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
معاونت میراث فرهنگی

سپیده سیروس نیا

سرپرست معاونت میراث فرهنگی

 

شماره تماس : 88913412 

 

شرح وظایف:

 

1- انجام پژوهشهای باستان شناسی، کاوش های علمی، مردم شناسی و هنرهای سنتی با هماهنگی و همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی

2-بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی

3-بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور

4-تهیه و اجرای طرحهای لازم به منظور حراست، تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی، تاریخی

5-اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی، تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها

6-تعیین حریم بناها، مجموعه ها و محوطه ها  و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم

7-معرفی آثار با ارزش فرهنگی، تاریخی از طریق موزه ها و نمایشگاه ها

8- ایجاد و توسعه موزه ها

9-ایجاد مرکز اسناد و مدارک علمی، نقشه ها، تصاویر بناها و ... میراث فرهنگی جهت ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی در این زمینه

10-چاپ و نشر مطالعات و تحقیقات انجام یافته و استفاده از وسایل سمعی و ارتباط جمعی جهت معرفی و شناساندن ارزش های میراث فرهنگی

11-تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت آماده سازی نیروهای کارآمد در زمینه های مرتبط با میراث فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط

12-تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن

13-ایجاد و گسترش انجمن های میراث فرهنگی در سطح استان

14-شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموال ارزشمند فرهنگی، تاریخی استان که جزء میراث فرهنگی محسوب می گردد و توسط دستگاه های مسئول ضبط شده است

15-برقراری ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی با دانشگاه ها و موسسات و نهادهای مرتبط با هماهنگی پژوهشگاه

16- همکاری با یگان پاسداران میراث فرهنگی در جهت حفظ و نگهداری محوطه ها و آثار میراث فرهنگی استان عملکرد