شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
معاونت گردشگری

مهدی عنبر

سرپرست گردشگري

 

 شماره تماس : 88934845

 

اهداف:

- توسعه گردشگری بین المللی و جلب حداکثری گردشگران خارجی

- توسعه و ساماندهی گردشگری داخلی

- تامین زیرساخت های مورد نیاز و ارتقای کیفی خدمات گردشگری

- توسعه و ارتقاء بهره وری منابع انسانی

- مدیریت اثرات گردشگری